Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 24/2006/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 07 năm 2006 

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2006 VÀ KẾ HOẠCH 5 NĂM (2006 – 2010) 

Thực hiện Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg ngày 08 tháng 5 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2006 và kế hoạch 05 năm (2006 – 2010) theo Nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ X của Đảng và để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị Thủ trưởng các Sở, Ngành, các cơ quan đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Đoàn thể thành phố quán triệt Chỉ thị số 17/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; trực tiếp chỉ đạo, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua với những yêu cầu và nội dung chủ yếu sau đây:

1. Phát động đợt thi đua từ nay đến hết năm 2006 với mục tiêu chung là huy động mọi nguồn lực trong nhân dân, các cấp, các ngành thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2006; tạo đà phấn đấu hoàn thành thắng lợi kế hoạch 05 năm (2006 - 2010) ngay từ những năm đầu của kỳ kế hoạch, chào mừng thành công Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ X.

Khẩu hiệu chung trong đợt thi đua này là tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chánh, chống quan liêu, tham nhũng, chống lãng phí và thực hành tiết kiệm, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và chủ động hội nhập Quốc tế để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thành phố trong năm 2006, đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ VIII đã đề ra. 

2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Luật Thi đua, Khen thưởng và các Nghị định của Chính phủ về hướng dẫn thi hành Luật Thi đua, Khen thưởng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức để tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua; tiếp tục củng cố,

kiện toàn tổ chức bộ máy làm công tác thi đua - khen thưởng và hoạt động của Hội đồng Thi đua và Khen thưởng các cấp để bảo đảm khen thưởng động viên chính xác, kịp thời; phấn đấu trong năm 2006 hoàn thành xong việc kiện toàn bộ máy thi đua, khen thưởng các cấp theo tinh thần Nghị định số 122/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng.

3. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện xây dựng kế hoạch phát động phong trào thi đua tại đơn vị mình với những nội dung thiết thực, chỉ tiêu cụ thể phù hợp với ngành, địa phương, đơn vị; nghiên cứu đổi mới, sáng tạo nhiều hình thức, phương pháp tổ chức thi đua nhằm đưa phong trào thi đua phát triển liên tục, bền vững. Nội dung, tiêu chuẩn và mục tiêu thi đua phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và kế hoạch năm của ngành, của địa phương và được đăng ký thi đua với Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố; thực hiện tốt giao ước thi đua giữa các sở - ngành, quận - huyện, Tổng Công ty trong từng Cụm, Khối thi đua.

4. Từ nay đến cuối năm 2006 thành phố phát động 02 đợt thi đua :

1.Đợt 1: từ nay đến ngày 02 tháng 9 năm 2006: Chào mừng 61 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/.9.

2. Đợt 2: từ ngày 03 tháng 9 năm 2006 đến cuối năm 2006: Tập trung thi đua “nước rút” hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2006.

3. Đến cuối năm 2006, căn cứ kết quả đạt được của các đơn vị có đăng ký, giao ước thi đua, Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố bình chọn những quận - huyện, sở - ngành, Tổng Công ty... dẫn đầu phong trào thi đua đạt kết quả cao nhất trong các phong trào, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét khen thưởng.

Qua mỗi đợt thi đua cần có đánh giá sơ kết, tổng kết kịp thời và bình chọn những “gương điển hình”, “đơn vị điển hình”. Chú trọng phát hiện các điển hình và nhân tố mới thật sự nổi trội trong các phong trào thi đua để có kế hoạch bồi dưỡng và để nghị các hình thức khen thưởng xứng đáng, động viên và thúc đẩy phong trào thi đua.

5. Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố có nhiệm vụ phối hợp với các Thành viên Hội đồng Thi đua và Khen thưởng thành phố tổ chức kiểm tra đôn đốc và báo cáo thường xuyên, kịp thời về tình hình thi đua của thành phố, xây dựng kế hoạch trình Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua của thành phố năm 2006 và kịp thời tham mưu trình Ủy ban nhân dân thành phố biểu dương khen thưởng những tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua do thành phố phát động trong năm 2006.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể thành phố phối hợp chặt chẽ với Chính quyền, Thủ trưởng các sở - ngành thành phố, vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực và đạt được hiệu quả cao trong đợt thi đua này, để thi đua thật sự là phong trào hành động Cách mạng của quần chúng.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành, cơ quan, đơn vị thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện tổ chức thực hiện nghiêm túc và báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị này cho Ủy ban nhân dân thành phố (thông qua Ban Thi đua – Khen thưởng thành phố) vào cuối năm 2006./. 

 

 

Nơi nhận :
- Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Văn phòng Chủ tịch Nước ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân;
- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;
- Thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Các Ban của Thành ủy;
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố;
- Đảng ủy Khối cấp trên cơ sở thuộc Thành ủy;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố;
và các Đoàn thể thành phố
- Sở - ngành thành phố;
- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Các Tổng Công ty trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố;
- Báo, Đài;
- VPHĐ-UB: CPVP;
- Các Tổ NCTH;
- Ban Thi đua - Khen thưởng thành phố (50 bản);
- Lưu: VT. (KT-VX) .

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
 

Nguyễn Thành Tài