Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 22/2009/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 08 tháng 10 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Khu vực kinh tế đầu tư nước ngoài đã bổ sung nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển và ngày càng đóng góp tích cực hơn vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tăng trưởng kinh tế của địa phương. Trong 3 năm 2006 - 2008, tình hình thu hút vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh khá sôi động, vốn đầu tư đăng ký đạt hơn 15 tỷ USD, vốn thực hiện đạt 1.346 triệu USD.

Mặc dù đạt được kết quả đáng khích lệ nêu trên, song công tác triển khai thực hiện các dự án đầu tư nước ngoài còn gặp nhiều bất cập như: sự yếu kém của hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào dự án, việc bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư gặp nhiều khó khăn, kéo dài, tình trạng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường,…. cần phải được khắc phục trong thời gian tới.

Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới đang và sẽ làm cho nguồn vốn đầu tư nước ngoài toàn cầu bị thu hẹp và trực tiếp ảnh hưởng đến cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nói riêng trong thời gian tới. Điều này dẫn đến nhiều dự án đầu tư nước ngoài đã được cấp phép có khả năng giãn tiến độ, thu hẹp quy mô hoặc không thực hiện, làm cho tỷ lệ vốn đầu tư nước ngoài thực hiện so với vốn đăng ký giảm so với những năm trước.

Nhằm tiếp tục tăng cường thu hút đầu tư, quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài và thúc đẩy việc chuyển vốn đầu tư đăng ký sang vốn thực hiện, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về định hướng, giải pháp thu hút và quản lý vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Kế hoạch - Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp có trách nhiệm:

- Rà soát, cập nhật, phân loại các dự án đầu tư của doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ hoặc kiến nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh; tiến hành thu hồi hoặc kiến nghị thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chậm triển khai.

- Phối hợp với các Bộ, cơ quan quản lý chuyên ngành tiến hành thẩm tra thận trọng khi xem xét cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh trên các phương diện: công nghệ, năng lực thực hiện, nguy cơ ô nhiễm môi trường,… đặc biệt lưu ý về quy mô vốn của dự án đối với việc sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên như đất đai, khoáng sản,… trên cơ sở phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, quy hoạch ngành và chiến lược phát triển vùng nhằm đảm bảo sử dụng hợp lý và có hiệu quả các nguồn lực cũng như phát huy lợi thế để phát triển bền vững.

- Cập nhật thông tin, báo cáo nhanh hàng tháng về tình hình tiếp nhận, cấp Giấy chứng nhận đầu tư và vốn thực hiện của các dự án Đầu tư nước ngoài thuộc phạm vi quản lý của mình về Bộ Kế hoạch và Đầu tư và định kỳ hàng, quý, 6 tháng và một năm tổng hợp, đánh giá hoạt động đầu tư trên địa bàn để đề xuất các giải pháp phù hợp đối với khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư, nhà đầu tư để giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp.

- Phối hợp các Sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trình UBND tỉnh ban hành danh mục dự án kêu gọi vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2010.

- Hoàn chỉnh và tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh và quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy định tiêu chí lựa chọn dự án đầu tư, Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư bên trong các khu công nghiệp.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến đường và công trình khác do Ban làm chủ đầu tư.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tham mưu cho UBND tỉnh tiến hành ngay các thủ tục thu hồi đất đối với các dự án không có khả năng triển khai hoặc chưa có kế hoạch sử dụng hết diện tích đất đã giao để chuyển cho các dự án đầu tư mới có hiệu quả hơn.

- Thực hiện việc giao đất cho các dự án đầu tư phải được tiến hành theo tiến độ thực hiện dự án.

- Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, không hiệu quả của các dự án đầu tư đã cấp phép.

3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực nông, lâm, thủy sản giai đoạn 2009 - 2010, đặc biệt là tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng kém phát triển gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

- Đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch và đầu tư cơ sở hạ tầng khu chế biến hải sản tập trung tại phía Bắc sông Rạng, xã Tân Hải, huyện Tân Thành để thực hiện việc di dời các cơ sở chế biến hải sản và tạo điều kiện thu hút các dự án đầu tư mới.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm:

- Phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát cụ thể từng dự án du lịch trên địa bàn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai và chậm triển khai.

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực du lịch, văn hóa, thể thao giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

5. Sở Công thương có trách nhiệm:

- Phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát cụ thể từng dự án công nghiệp (bên ngoài khu công nghiệp), dự án đầu tư hạ tầng cụm CN-TTCN trên địa bàn tỉnh để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai và chậm triển khai.

- Rà soát, cập nhật, bổ sung nhu cầu đầu tư hạ tầng điện, cung cấp điện cho các dự án đầu tư, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh để đề xuất cơ quan có thẩm quyền triển khai đầu tư đảm bảo cung cấp điện kịp thời, ổn định cho dự án trong quá trình triển khai và hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Xây dựng và trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đã được phê duyệt đề cương để làm cơ sở kêu gọi đầu tư, gồm:

+ Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2025.

+ Quy hoạch phát triển ngành Công nghiệp phụ trợ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011 - 2020, có xét đến 2025.

+ Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cơ khí tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2011-2020, có xét đến 2025.

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực công nghiệp, năng lượng giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

6. Sở Thông tin – Truyền thông có trách nhiệm:

Chủ trì, phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát quy hoạch về hạ tầng công nghệ thông tin – truyền thông để có kế hoạch đầu tư đồng bộ phục vụ phát triển các dự án đầu tư.

7. Sở Xây dựng có trách nhiệm:

- Triển khai xây dựng và thực hiện đề án phát triển quỹ nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, nhà ở cho sinh viên.

- Tiến hành rà soát các quy hoạch xây dựng trình UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kịp thời, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

8. Sở Giao thông – Vận tải có trách nhiệm:

- Phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành rà soát cụ thể từng dự án cảng biển, cảng thủy nội địa trên địa bàn để có biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đồng thời đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh thu hồi đất, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không có khả năng triển khai và chậm triển khai.

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực cảng biển, cảng thủy nội địa giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư tuyến đường liên cảng nhằm đáp ứng nhu cầu xây dựng và khai thác cảng.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

- Công bố mạng lưới quy hoạch các trường học từ mầm non đến bậc đại học làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục.

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực giáo dục – đào tạo giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

10. Sở Y tế có trách nhiệm:

- Công bố mạng lưới quy hoạch các bệnh viện làm cơ sở kêu gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

- Lập danh mục các dự án đầu tư kêu gọi vốn thuộc lĩnh vực y tế giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

11. Sở Tài chính trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh ban hành và triển khai thực hiện quy định một số chính sách cụ thể về khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh

- Lập phương án vay vốn từ ngân sách trung ương phục vụ công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư nước ngoài và xã hội hóa.

- Xây dựng, ban hành cơ chế chính sách mua lại nhà ở của doanh nghiệp đầu tư để phục vụ nhu cầu nhà ở tái định cư.

12. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm:

- Phối hợp các Ngành liên quan giải quyết cơ bản tình trạng đình công xảy ra không theo trình tự pháp luật quy định trên địa bàn.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Lập danh mục xã hội hóa các dự án đầu tư cơ sở dạy nghề các cấp kêu gọi vốn đầu tư giai đoạn 2009 - 2010 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung.

13. Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm: đẩy mạnh thực hiện các nội dung của đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 - 2010, để tạo điều kiện thuận lợi trong việc thu hút và triển khai các dự án đầu tư nước ngoài.

14. Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh có trách nhiệm:

- Tiếp tục triển khai các nội dung của chương trình Xúc tiến đầu tư năm 2009.

- Xây dựng thông tin chi tiết về dự án (project profile) kêu gọi đầu tư của địa phương và các dự án kêu gọi quốc gia về đầu tư nước ngoài.

- Nghiên cứu xu hướng và chiến lược đầu tư của một số đối tác có tiềm năng để có phương án chủ động vận động các Nhà đầu tư nước ngoài, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về số lượng và chất lượng đầu tư trực tiếp nước ngoài.

- Rà soát, cập nhật bổ sung danh mục dự án kêu gọi đầu tư phù hợp với nhu cầu đầu tư và quy hoạch phát triển của địa phương, ngành, lĩnh vực, sản phẩm.

15. Trung tâm Phát triển Quỹ đất có trách nhiệm:

- Chủ động tổ chức việc đền bù giải tỏa để thực hiện các thủ tục giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án quy mô lớn mà chủ đầu tư sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án.

- Đẩy nhanh tiến độ đầu tư các tuyến đường và công trình khác do trung tâm làm chủ đầu tư.

16. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

- Trong phạm vi thẩm quyền của mình, chủ động tổ chức việc bồi thường giải phòng mặt bằng để thực hiện các thủ tục giao đất cho chủ đầu tư theo đúng cam kết, đặc biệt là các dự án quy mô lớn mà chủ đầu tư sẵn sàng giải ngân thực hiện dự án.

- Đẩy mạnh việc đầu tư xây dựng các dự án nhà ở tái định cư nhằm tạo ra quỹ nhà tái định cư phục vụ việc giải phóng mặt bằng cho các dự án.

- Tiến hành rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn để có giải pháp hỗ trợ hoặc kiến nghị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư cũng như trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công thương, Thông tin – Truyền thông, Xây dựng, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo, Lao động – Thương binh và Xã hội, Y tế, Tài chính, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Xúc tiến đầu tư tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh; Trưởng ban Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Bà Rịa, thành phố Vũng Tàu; Thủ trưởng các cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hồ Văn Niên