Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Bình Định, ngày 19 tháng 10 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢNG CÁO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực; các cấp, các ngành và các địa phương đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc triển khai thực hiện Luật Quảng cáo năm 2012; phân cấp, ủy quyền trong công tác quản lý hoạt động quảng cáo; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động quảng cáo; các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo chấp hành Luật Quảng cáo và các quy định của pháp luật về quảng cáo. Tuy nhiên, công tác quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh còn một số hạn chế, bất cập nhất định, công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc triển khai Luật Quảng cáo, quản lý hoạt động quảng cáo chưa được chặt chẽ và đồng bộ, chưa theo kịp với xu thế phát triển của xã hội; chưa kịp thời phát hiện một số vi phạm trong hoạt động quảng cáo như: xây dựng các công trình quảng cáo, tổ chức các hoạt động quảng cáo không phép; nội dung và hình thức quảng cáo trên các phương tiện quảng cáo không theo quy chuẩn;... Những hạn chế nêu trên làm ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, mỹ quan, an toàn giao thông, trật tự đô thị… cần được chấn chỉnh và khẩn trương khắc phục trong thời gian đến.

Để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các sở, ban, ngành tỉnh

a) Sở Văn hóa và Thể thao

- Nắm chắc tình hình, giám sát các hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Luật Quảng cáo và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật trong hoạt động quảng cáo. Tổng hợp tình hình, khó khăn, vướng mắc, kết quả xử lý vi phạm, vấn đề phát sinh trong công tác quản lý các hoạt động quảng cáo, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

- Củng cố, kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành 814 tỉnh về hoạt động văn hóa, thể thao và quảng cáo. Tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo vi phạm các quy định về hoạt động quảng cáo.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông trang bị phần mềm, trang thiết bị để quản lý biển, bảng quảng cáo ngoài trời.

- Khẩn trương hoàn thành Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trình UBND tỉnh phê duyệt, ban hành và triển khai thực hiện. Đồng thời, tăng cường đôn đốc, hướng dẫn các địa phương rà soát biển, bảng quảng cáo ngoài trời hiện có, định hướng xây dựng biển, bảng quảng cáo ngoài trời đến năm 2030 theo hướng hiện đại và áp dụng công nghệ hiện đại trong quảng cáo.

b) Sở Xây dựng

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao và các cơ quan liên quan trong công tác kiểm tra để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định đối với các công trình quảng cáo vi phạm các quy định của Luật Quảng cáo, Luật Xây dựng, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phương tiện quảng cáo ngoài trời.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

c) Sở Giao thông vận tải

- Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động quảng cáo về thủ tục chấp thuận, cấp phép xây dựng biển quảng cáo tạm thời trong phạm vi hành lang an toàn đường bộ các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương kiểm tra, xử lý đối với các tổ chức, cá nhân xây dựng biển quảng cáo tạm thời không tuân thủ theo các quy định của Luật Giao thông đường bộ và các quy định của pháp luật về quảng cáo. Đồng thời, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo đúng quy định của pháp luật.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Đề xuất UBND tỉnh cho các tổ chức, cá nhân thuê đất kinh doanh trong lĩnh vực quảng cáo phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, chính quyền địa phương rà soát việc sử dụng đất trong hoạt động quảng cáo.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

- Tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên báo chí, xuất bản phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh thực hiện chặn các số thuê bao điện thoại thực hiện quảng cáo, rao vặt không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị khi nhận được đề nghị của các cơ quan chức năng.

g) Sở Y tế

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quảng cáo; ngăn chặn kịp thời các hoạt động quảng cáo thuốc chữa bệnh không đúng sự thật, ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về nội dung biển hiệu, quảng cáo của các cơ sở y tế, phòng khám, nhà thuốc trên địa bàn tỉnh; quản lý nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ y tế thuộc lĩnh vực quản lý theo quy định của Luật Quảng cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành; thông báo kết quả xử lý vi phạm về Sở Văn hóa và Thể thao.

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo trên phương tiện thông tin đại chúng; chấn chỉnh việc trình bày chữ viết bằng tiếng nước ngoài trên biển, bảng quảng cáo không đúng theo quy định; xây dựng (bố trí) các địa điểm dành riêng cho quảng cáo rao vặt.

- Kiểm tra, xử lý, tháo dỡ hoàn toàn các công trình quảng cáo vi phạm; trong đó tập trung xử lý hai loại hình bảng quảng cáo: Bảng quảng cáo đứng độc lập và bảng quảng cáo hộp đèn trên dải phân cách để trả lại mặt bằng nguyên trạng ban đầu.

- Thường xuyên kiểm tra, xử lý vi phạm và các vấn đề phát sinh trong hoạt động quảng cáo. Huy động các đoàn thể và cộng đồng dân cư tham gia tháo gỡ các mẩu quảng cáo, rao vặt trái phép làm mất mỹ quan đô thị.

- Rà soát hệ thống quảng cáo ngoài trời, đồng thời cung cấp tư liệu, tài liệu, thông tin để phục vụ cho công tác xây dựng Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021- 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên

- Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, hội viên, đoàn viên về Luật Quảng cáo và các văn bản liên quan về hoạt động quảng cáo.

- Phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia gỡ bỏ quảng cáo rao vặt trái phép, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

4. Các tổ chức, cá nhân kinh doanh quảng cáo

Thực hiện nghiêm Luật Quảng cáo và các quy định pháp luật trên lĩnh vực quảng cáo.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân liên quan triển khai quán triệt, thực hiện Chỉ thị này và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về nhiệm vụ được giao.

Giao Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao theo dõi, đôn đốc, chủ trì hướng dẫn, triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh;
- Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành;
- Các hội, đoàn thể tỉnh;
- Báo Bình Định, Đài PTTH Bình Định;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lâm Hải Giang