Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15/CT-UBND

Hòa Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2018

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP THỦY LỢI PHÒNG, CHỐNG HẠN HÁN, THIẾU NƯỚC PHỤC VỤ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ DÂN SINH VỤ ĐÔNG XUÂN NĂM 2018-2019

Thực hiện Chỉ thị số 8382/CT-BNN-TCTL ngày 26/10/2018 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tăng cường thực hiện các giải pháp thủy lợi phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2018-2019,

Để chủ động ứng phó kịp thời với tình trạng hạn hán, thiếu nước và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do hạn hán gây ra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Hòa Bình thực hiện một số nội dung sau:

1. Xây dựng kế hoạch phòng, chống hạn hán, thiếu nước vụ Đông Xuân 2018-2019 để kịp thời triển khai các giải pháp phù hợp.

2. Tổ chức kiểm tra, tổng hợp cụ thể nguồn nước, nhất là tại các hồ chứa thủy lợi để xây dựng kế hoạch điều tiết sử dụng nước hợp lý, không để thất thoát lãng phí nước đồng thời phải đảm bảo an toàn tuyệt đối đập, hồ chứa nước.

3. Khi hạn hán, thiếu nước xảy ra, ưu tiên nước cho sinh hoạt, nước uống cho gia súc, tưới cho cây trồng lâu năm có giá trị kinh tế cao; Chuẩn bị sẵn sàng các máy bơm dã chiến để chống hạn.

4. Trên cơ sở nguồn nước hiện có, xác định cụ thể vùng bảo đảm tưới, vùng nguy cơ bị hạn hán, thiếu nước để bố trí cơ cấu cây trồng, mùa vụ hợp lý. Xem xét điều chỉnh theo hướng chuyển đổi diện tích trồng lúa thường xuyên bị hạn hán, thiếu nước sang cây trồng cạn có giá trị kinh tế cao hơn.

5. Tăng cường thực hiện các giải pháp sử dụng nước tiết kiệm, tưới tiên tiến cho lúa và cây trồng cạn (nông-lộ - phơi, ướt khô xen kẽ, phun mưa, nhỏ giọt....).

6. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công, sửa chữa các công trình cấp nước sạch, công trình thủy lợi bị hư hỏng trong đợt mưa lũ vừa qua, kịp thời phục vụ dân sinh và sản xuất nông nghiệp.

7. Đẩy mạnh việc thực hiện Chiến dịch toàn dân làm thủy lợi hàng năm; Tích cực huy động nhân dân và các đoàn thể tham gia nạo vét kênh mương, cửa lấy nước, phát quang mái mương, đập... tạo điều kiện thuận lợi nhất đưa nước tới mặt ruộng.

8. Tăng cường thông tin, tuyên truyền về tình hình nguồn nước và việc sử dụng; nước tiết kiệm tới người dân; vận động nhân dân phối hợp với các đơn vị quản lý, khai thác công trình tranh thủ lấy, trữ nước và sử dụng nước hiệu quả.

9. Chủ động sử dụng kinh phí từ ngân sách địa phương và huy động các nguồn hợp pháp khác để thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét hỗ trợ kinh phí nếu vượt quá khả năng của địa phương.

10. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình, Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo xây dựng và báo cáo Phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước vụ Đông Xuân năm 2018-2019 gửi Sở Nông nghiệp và PTNT tổng hợp trước ngày 20/12/2018.

11. Các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp, tham mưu giúp UBND tỉnh chỉ đạo và giải quyết các khó khăn để các địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước nhằm đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh năm 2019.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc chỉ thị này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Bộ Công thương;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các Đoàn thể tỉnh;
- Báo Hòa Bình;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Công ty Thủy điện Hòa Bình;
- UBND các huyện, thành phố;
- Công ty TNHH MTV khai thác CT thủy lợi HB;
- Chánh, Phó VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, các CVVPUBND, NNTN (BD60b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Dũng