Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 13/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 03 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Trong thời gian qua công tác quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn thành phố đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, tình hình vi phạm về mua bán, vận chuyển, săn bắn, bẫy bắt động vật hoang dã có chiều hướng giảm. Nhiều cơ sở gây nuôi động vật hoang dã (ĐVHD) đã được cấp phép, đang phát triển tốt mang lại hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm cho người lao động; bên cạnh đó, một số hộ gia đình nuôi nhốt ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm đã tự nguyện chuyển giao cho các Trung tâm cứu hộ chăm sóc, nuôi dưỡng hoặc thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, ở một số địa phương vẫn còn hộ dân nuôi nhốt động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm làm cảnh chưa đăng ký với cơ quan chức năng và việc gây nuôi động vật hoang dã chưa đảm bảo tiêu chuẩn về chuồng trại, chăm sóc, thú y, vệ sinh môi trường...; tình trạng săn bắt, buôn bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến mẫu vật các loài ĐVHD trái phép vẫn còn xảy ra.

Để quản lý tốt hoạt động gây nuôi ĐVHD theo đúng các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về buôn bán các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (Công ước CITES); tạo điều kiện cho các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân gây nuôi, sản xuất kinh doanh ĐVHD ổn định theo quy định của pháp luật, tránh những vướng mắc trong tiêu thụ sản phẩm; đồng thời ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả đối với các hành vi vi phạm pháp luật về ĐVHD trên địa bàn thành phố; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc phối hợp với các đơn vị liên quan, nâng cao nhận thức người dân về việc không săn bắt, buôn bán, nuôi nhốt, tiêu thụ trái phép động vật hoang dã, các mối nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch từ việc tiêu thụ, tiếp xúc với động vật hoang dã, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung sau:

1. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ các loài ĐVHD, nhất là các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm; trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Luật Đa dạng sinh học năm 2008; Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (Nghị định s 06/2019/NĐ-CP). Tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại: Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 20/02/2014 về việc tăng cường chỉ đạo và thực hiện các biện pháp kiểm soát, bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm; Chỉ thị số 28/CT-TTg ngày 17/9/2016 về một số giải pháp cấp bách phòng ngừa, đấu tranh với hành vi xâm hại các loài ĐVHD trái pháp luật; các văn bản của Tổng cục Lâm nghiệp: Công văn số 126/TCLN-CTVN ngày 06/02/2020 về việc kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã vào Việt Nam theo Chỉ thị số 05/CT-TTg; Công văn số 218/TCLN-CTVN ngày 25/02/2020 về việc tiếp tục tăng cường kiểm soát nuôi, vận chuyển động vật hoang dã; chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố tại: Công văn số 563/UBND-MT ngày 31/01/2020 về việc xử lý nghiêm các vi phạm về vận chuyển ĐVHD nguy cấp, quý hiếm bị cấm bằng xe khách; Công văn số 760/UBND-MT ngày 07/02/2020 về việc thực hiện chính sách pháp luật thực thi Công ước CITES; Công văn số 1125/UBND-MT ngày 21/02/2020 về việc tăng cường quản lý động vật hoang dã và kiểm soát việc nuôi nhốt, buôn bán, tiêu thụ trái phép.

Phổ biến, quán triệt tới tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại cơ quan, đơn vị nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD với các nội dung: Không săn bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ ĐVHD trái với quy định của pháp luật; khuyến khích người dân thông tin về các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm liên quan đến các quy định về quản lý, bảo vệ ĐVHD cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hoạt động nhập khẩu, mua, bán, tàng trữ, chế biến, kinh doanh trái pháp luật mẫu vật ĐVHD.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo lực lượng Kiểm lâm chủ trì, phối hợp với các địa phương và lực lượng liên quan:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ ĐVHD, bảo tồn đa dạng sinh học đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, hộ gia đình và người dân trên địa bàn; hướng dẫn ký cam kết về việc không kinh doanh, mua, bán, giết mổ, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo ĐVHD hoặc bộ phận, dẫn xuất của chúng trái pháp luật. Tăng cường tuyên truyền những điển hình tốt về bảo tồn, kiểm soát buôn bán động vật hoang dã; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

- Tăng cường quản lý các hoạt động gây nuôi, chế biến, kinh doanh ĐVHD; trường hợp phát hiện ĐVHD mắc các bệnh truyền nhiễm cần tiến hành khoanh vùng, xử lý theo quy định pháp luật về thú y; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phối hợp liên ngành; thường xuyên tổ chức kiểm tra các tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến động vật hoang dã trên địa bàn (các cơ sở nuôi, nhốt, nhà hàng kinh doanh ăn uống, cơ sở chế biến, các nơi quảng cáo, các cơ sở bào chế thuốc y học cổ truyền...); kiểm tra, truy xuất nguồn gốc nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về săn bắn, khai thác, nuôi, nhốt, giết, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán, tàng trữ,... các loài động vật hoang dã.

- Tổ chức rà soát, kiểm tra các điều kiện về an toàn trại nuôi, vệ sinh môi trường tại các cơ sở gây nuôi ĐVHD, đặc biệt là các loài động vật nguy cấp, quý, hiếm trên địa bàn để đảm bảo an toàn cho người và môi trường; cấp mã số cơ sở nuôi ĐVHD nguy cấp thuộc Phụ lục II, III Công ước CITES theo quy định tại Nghị định số 06/2019/NĐ-CP .

- Thực hiện các thủ tục về xác lập quyền sở hữu toàn dân, lập và phê duyệt phương án xử lý tài sản là động vật rừng tự nguyện giao nộp nhà nước theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Theo dõi, tổng hợp báo cáo kết quả triển khai tổ chức thực hiện và đề xuất cấp có thẩm quyền biểu dương, khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ, bảo tồn các loài ĐVHD; tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm Chỉ thị này.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các cơ sở gây nuôi động vật hoang dã đảm bảo các quy định về vệ sinh môi trường; kiểm tra và xử lý vi phạm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; hướng dẫn kiểm tra việc bảo tồn đa dạng sinh học tại các cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học và thực hiện bảo tồn loài thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm (không bao gồm giống cây trồng, giống vật nuôi) được ưu tiên bảo vệ trên địa bàn thành phố.

4. Sở Giao thông vận tải

Chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã vận tải tăng cường quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng các phương tiện ô tô, tàu... đảm bảo kiểm tra kỹ lưỡng hàng hóa trước khi vận chuyển; tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đội ngũ lái xe và nhân viên phục vụ trên các phương tiện vận tải để không tham gia vào vận chuyển hàng cấm nói chung và ĐVHD nói riêng trái quy định của pháp luật.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Báo Hải Phòng, Báo An ninh Hải Phòng, Cổng Thông tin điện tử thành phố chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ các loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm. Kịp thời đưa tin những tấm gương điển hình về quản lý, gây nuôi phát huy hiệu quả kinh tế cao; tích cực phát hiện và lên án mạnh mẽ những hành vi, việc làm trái quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về bảo tồn các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tuyên truyền tới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và sinh viên nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý, kiểm soát, bảo tồn các loài ĐVHD; không săn bắt, mua, bán, sử dụng, tặng hay nhận quà biếu là các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ ĐVHD trái với quy định của pháp luật.

7. Công an thành phố

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng chủ trì, phối hợp các ngành, lực lượng: Hải quan, Biên phòng, Quản lý thị trường, Kiểm lâm, Thủy sản lập chuyên án đấu tranh và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ ĐVHD;

- Tăng cường công tác ngăn ngừa, đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, kinh doanh, tiêu thụ trái phép các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và sản phẩm, mẫu vật của các loài động vật hoang dã; các hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh các loài ĐVHD trái quy định, đặc biệt là ngà voi, sừng tê giác, và một số loài ĐVHD nguy cấp, quý, hiếm khác theo quy định.

8. Cục Hải quan Hải Phòng chủ động trong phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trong đó cần tập trung kiểm soát bảo vệ động vật hoang dã theo Công ước CITES.

- Chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát chặt chẽ các lô hàng động vật hoang dã xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất. Quá trình thực hiện thủ tục hải quan cần lưu ý kiểm tra kỹ giấy phép liên quan do cơ quan quản lý chuyên ngành cấp cho lô hàng xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập - tái xuất. Trường hợp phát hiện lô hàng không đầy đủ điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, tạm nhập - tái xuất, kiên quyết dừng thông quan và xử lý vụ việc theo quy định. Chú trọng khâu kiểm tra thực tế hàng hóa, phát hiện và xử lý các trường hợp không khai báo, khai báo hàng hóa không đúng, để lẫn hàng hóa là động vật hoang dã để trốn tránh kiểm tra, kiểm soát.

- Chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng như: Công an, Bộ đội biên phòng, Quản lý thị trường, Kiểm dịch... và chính quyền địa phương tổ chức tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phát hiện, bắt giữ, xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm liên quan đến động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm của chúng.

- Tích cực tuyên truyền, nâng cao nhận thức về pháp luật trong bảo vệ động, thực vật hoang dã quý hiếm đến cộng đồng doanh nghiệp, không buôn bán tiếp tay cho tội phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã, nguy cấp, quý hiếm và các sản phẩm của chúng.

9. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hải Phòng, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra, kiểm soát các hoạt động buôn bán, vận chuyển động vật hoang dã và các sản phẩm của chúng trên địa bàn; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về bảo vệ động vật hoang dã theo thẩm quyền.

10. Vườn Quốc gia Cát Bà có trách nhiệm quản lý, bảo vệ các loài ĐVHD, bảo tồn đa dạng sinh học trên diện tích rừng, đất rừng được giao quản lý. Theo dõi và báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về tình trạng ĐVHD, xây dựng nội quy, bảo vệ đối với từng khu rừng có các loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Chịu trách nhiệm về việc để xảy ra hiện tượng săn bắt, bẫy các loài ĐVHD trong lâm phần mình quản lý.

11. Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền sâu rộng đến mọi người dân về các chủ trương, chính sách của Nhà nước về bảo vệ và phát triển ĐVHD, thực hiện “5 không”: không săn bắt, không vận chuyển, không buôn bán, không nuôi nhốt, không sử dụng trái phép các sản phẩm từ ĐVHD. Khuyến khích các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân gây nuôi, phát triển các loài ĐVHD có nguồn gốc hợp pháp, nghiêm cấm việc nuôi ĐVHD không có nguồn gốc hợp pháp hoặc có nguồn gốc săn bắt từ rừng tự nhiên.

- Tăng cường kiểm tra tại các quán ăn, nhà hàng, các chợ, các địa điểm kinh doanh, các khu dân cư, các hộ đang nuôi nhốt ĐVHD để phát hiện, ngăn chặn các hành vi mua, bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo ĐVHD và sản phẩm của chúng trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố nếu để xảy ra tình trạng mua, bán, vận chuyển, nuôi nhốt, chế biến, kinh doanh trái phép ĐVHD và sản phẩm ĐVHD trên địa bàn quản lý mà không có biện pháp xử lý kiên quyết.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đơn vị đầu mối, có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện Chỉ thị./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- TT. Thành ủy, TT.HĐND TP;
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành TP;
- UBND các quận, huyện;
- Đài PTTH HP, Báo HP, Báo ANHP;
- Cổng Thông tin điện tử TP;
- CVP, các PCVP UBND TP;
- CV: MT, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Chuyến