Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/CT-UBND

Hải Dương, ngày 27 tháng 8 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ QUẢN LÝ ĐỘNG VẬT HOANG DÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HẢI DƯƠNG

Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Hải Dương, công tác tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm các quy định về quản lý, bảo vệ động vật hoang dã được thực hiện thường xuyên. Tuy nhiên tình trạng săn bắt, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ bất hợp pháp động vật hoang dã vẫn còn diễn ra, gia tăng nguy cơ tuyệt chủng nhiều loài động vật hoang dã trong môi trường tự nhiên, ảnh hưởng tiêu cực đến cân bằng sinh thái, phát sinh rủi ro truyền nhiễm dịch bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe con người, gia súc, gia cầm.

Thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã; để đảm bảo thực hiện việc quản lý động vật hoang dã, ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan tập trung triển khai một số nội dung sau:

1. Dừng nhập khẩu động vật hoang dã còn sống hay đã chết, trứng, ấu trùng, bộ phận, dẫn xuất của các loài động vật hoang dã (trừ các loài thủy sản phục vụ sản xuất, chế biến làm thực phẩm, thức ăn chăn nuôi đã được công bố theo quy định của pháp luật; bộ phận của động vật hoang dã đã được chế biến, xử lý làm dược liệu, làm nguyên liệu phục vụ sản xuất hoặc sản phẩm hoàn chỉnh) đến khi có chỉ đạo mới của Thủ tướng Chính phủ hoặc trường hợp đặc biệt được Thủ tướng Chính phủ cho phép. Mọi trường hợp nhập khẩu động vật hoang dã trái với Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ phải xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với động vật hoang dã bất hợp pháp.

- Nghiêm cấm và kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua bán động vật hoang dã trái pháp luật. Kiểm soát chặt chẽ và xử lý nghiêm các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên.

- Mọi công dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho cán bộ và nhân dân về bảo vệ các loài động vật hoang dã, nhất là các loài nguy cấp, quý, hiếm trong đó tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 23/7/2020 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp cấp bách quản lý động vật hoang dã.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn thuộc Sở tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở nuôi động vật hoang dã, đảm bảo nguồn gốc động vật nuôi hợp pháp, điều kiện an toàn đối với vật nuôi, con người, vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh,kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, nhất là các hành vi vi phạm về nguồn gốc, xuất xứ của động vật hoang dã gây nuôi. Lập cơ sở dữ liệu đối với các cơ sở nuôi sinh sản, sinh trưởng động vật hoang dã thuộc loài nguy cấp quý hiếm vì mục đích thương mại để theo dõi, giám sát.

3. Công an tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, phát hiện và kịp thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đến động vật hoang dã; đặc biệt tập trung triệt phá các đường dây tội phạm liên quan đến tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép động vật hoang dã; Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các hành vi quảng cáo, mua bán trái phép mẫu vật động vật hoang dã trên các trang thông tin điện tử.

4. Cục Quản lý thị trường: Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi buôn bán, vận chuyển, kinh doanh các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm và các sản phẩm, dẫn xuất có nguồn gốc từ các loài trên theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền được giao.

5. Sở Y tế: Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn rà soát, quản lý các cơ sở kinh doanh y, dược, các cơ sở sản xuất thuốc, sản phẩm y tế có sử dụng các thành phần từ động vật hoang dã, đảm bảo chỉ sử dụng động vật hoang dã có nguồn gốc hợp pháp trong lĩnh vực y, dược.

6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về pháp luật và các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã; phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng mạng viễn thông, internet nhằm mục đích quảng cáo, trưng bày, tuyên truyền, mua, bán mẫu động vật hoang dã bị cấm theo quy định của pháp luật.

7. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hải Dương và các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quản lý động vật hoang dã, không sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật.

8. UBND các huyện, thành phố, thị xã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thực hiện các giải pháp bảo vệ động vật hoang dã tự nhiên; kiên quyết loại bỏ các khu vực chợ, tụ điểm mua, bán động vật hoang dã trái pháp luật, tăng cường công tác kiểm soát các hành vi săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo, xâm hại và sử dụng động vật hoang dã trái pháp luật, nhất là động vật hoang dã thuộc lớp thú, chim, bò sát trong môi trường tự nhiên; Tổ chức triệt phá dứt điểm các đường dây buôn bán động vật hoang dã trái pháp luật; tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và thanh tra các cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã về tuân thủ nguồn gốc hợp pháp, vệ sinh thú y, môi trường và vệ sinh an toàn thực phẩm; Tổ chức triển khai cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn ký cam kết về việc không mua bán, sử dụng, tiêu thụ, trưng bày, quảng cáo mẫu vật động vật hoang dã không đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; Tuyên truyền đến mọi người dân, đặc biệt là cán bộ, công chức, viên chức và người thân không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan nghiêm túc thưc hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành: Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Đai PTTH tinh , Báo Hải
Dương; Cục QLTT Hải Dương;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lưu: VT, Ô. Chính (30b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Dương Thái

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 14/CT-UBND năm 2020 về quản lý động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh Hải Dương

  • Số hiệu: 14/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 27/08/2020
  • Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương
  • Người ký: Nguyễn Dương Thái
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 27/08/2020
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản