Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 30 tháng 8 năm 2019

 

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN NĂM HỌC 2019 - 2020 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐỒNG NAI

Thực hiện Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục; căn cứ Kết luận số 51-KL/TW, ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; các Nghị quyết của Đảng, văn bản của Nhà nước về giáo dục và đào tạo; căn cứ tình hình thực tế giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong năm học 2019 - 2020 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đồng Nai như sau:

I. CÁC NHÓM NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

1. Rà soát, sắp xếp, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 5874/KH-UBND ngày 08/6/2018 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện sắp xếp bộ máy tổ chức cơ quan quản lý giáo dục, hệ thống trường, lớp, ngành nghề đào tạo hợp lý, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tạo thuận lợi, bảo đảm quyền lợi học tập của học sinh, nâng cao chất lượng giáo dục.

b) Tổ chức rà soát, dự báo quy mô phát triển giáo dục; đề xuất quy hoạch và bố trí quỹ đất xây dựng trường lớp mầm non, phổ thông; công khai quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện về cơ chế, chính sách cho các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng trường, lớp, nhất là trường, lớp mầm non ở các địa bàn có khu công nghiệp.

2. Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp

a) Tăng cường công tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo; ứng dụng công nghệ thông tin giảm áp lực cho giáo viên về hồ sơ, sổ sách; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm không đúng quy định; xử lý nghiêm giáo viên, giảng viên, cán bộ quản lý giáo dục vi phạm đạo đức nhà giáo.

b) Rà soát, sắp xếp, tuyển dụng, sử dụng giáo viên, giảng viên bảo đảm các quy định về định mức số lượng giáo viên, giảng viên đối với các cấp học và trình độ đào tạo, các chuẩn được ban hành; khắc phục tình trạng giáo viên thừa, thiếu cục bộ.

c) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 7533/KH-UBND ngày 23/8/2016 của UBND tỉnh về đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; Đề án đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025; Đề án nâng cao năng lực đội ngũ giảng viên, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục đại học đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2030. Ngành giáo dục và đào tạo phối hợp với Trường Đại học Đồng Nai và các trường sư phạm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo yêu cầu triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới, nhất là đối với lớp 1, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, vị trí việc làm.

d) Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên; đánh giá giáo viên đúng thực chất, gắn với thi đua, khen thưởng, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục chuyên tâm với nghề.

3. Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; đẩy mạnh giáo dục toàn diện học sinh, học viên, sinh viên

a) Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 147/2014/NQ-HĐND ngày 11/12/2014 của HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mần non giai đoạn 2015 - 2020; triển khai thực hiện Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018 - 2025. Chú trọng hỗ trợ các nhóm lớp mầm non độc lập tư thục; hướng dẫn và phối hợp với cha mẹ trẻ chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non ở nhà trường và tại gia đình.

b) Đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch số 8332/KH-UBND ngày 14/10/2015 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Tăng cường đổi mới dạy học, kiểm tra, đánh giá chất lượng giáo dục; chuẩn bị các điều kiện triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

c) Tổ chức và tăng cường các giải pháp thực hiện có hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh: Kế hoạch số 286-KH/TU ngày 16/7/2019 của Tỉnh ủy về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW ngày 10/5/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Kế hoạch số 2154/KH-UBND ngày 21/3/2013 về triển khai thực hiện Kế hoạch số 63-KH/TU ngày 10/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa IX) thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/02/2012 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, tăng cường phân luồng cho học sinh sau trung học cơ sở và xóa mù chữ cho người lớn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 3111/KH-UBND ngày 24/4/2013 triển khai thực hiện Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 7999/KH-UBND ngày 26/9/2013 triển khai thực hiện Đề án xóa mù chữ đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 8179/KH-UBND ngày 03/8/2018 của UBND tỉnh về việc thực hiện Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025. Thực hiện có hiệu quả Đề án hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025.

đ) Tiếp tục triển khai thực hiện các Quyết định, Kế hoạch của UBND tỉnh: Quyết định số 3933/QĐ-UBND ngày 02/12/2013 ban hành Đề án nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất ở các trường phổ thông trong tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2013 - 2020; Kế hoạch số 878/KH-UBND ngày 25/01/2014 triển khai thực hiện Đề án Sữa học đường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014 - 2020; Kế hoạch số 1963/KH-UBND ngày 18/3/2016 triển khai Đề án tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 - 2020 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 4856/KH-UBND ngày 13/6/2016 về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; Kế hoạch số 6439/KH-UBND ngày 22/6/2018 triển khai Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2021; Kế hoạch số 1839/KH-UBND ngày 20/02/2019 về triển khai thực hiện Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025; Kế hoạch số 7815/KH-UBND ngày 09/7/2019 về bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em tỉnh Đồng Nai đến năm 2020; Kế hoạch số 13080/KH-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non và học sinh tiểu học vùng dân tộc thiếu số giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tăng cường quản lý giáo dục dân tộc, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đầu tư phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú trên địa bàn tỉnh. Chú trọng xây dựng và thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, nhân cách, kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện;

4. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo lộ trình của Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ.

b) Tổ chức bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên, giảng viên ngoại ngữ. Tăng cường các điều kiện dạy và học ngoại ngữ theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin; khuyến khích sử dụng tiếng Anh trong các cơ sở giáo dục đại học, phát động phong trào “Giáo viên và học sinh cùng học tiếng Anh”. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá năng lực ngoại ngữ của học sinh, sinh viên. Tăng cường đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc dạy và học ngoại ngữ; chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ quốc gia.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục

a) Đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch của UBND tỉnh: Kế hoạch số 8864/KH-UBND ngày 21/8/2018 triển khai thực hiện Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Kế hoạch số 5206/KH-UBND ngày 10/5/2019 triển khai Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 23/01/2019 và Thông tư số 02/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về quản lý văn bản điện tử và lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử.

b) Khai thác sử dụng có hiệu quả các thiết bị dạy học có ứng dụng công nghệ thông tin, phòng họp trực tuyến, phần mềm quản lý, phần mềm kiểm tra, đánh giá học sinh, sinh viên; thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ, công chức, viên chức.

6. Đẩy mạnh phân cấp và thực hiện tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo

Thực hiện đồng bộ trách nhiệm quản lý, thanh tra, kiểm tra của các sở, ngành, địa phương đối với giáo dục và đào tạo. Đẩy mạnh việc phân cấp và thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định. Triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ sau khi ban hành về quản lý cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

7. Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 86/2018/NĐ-CP ngày 06/6/2018 của Chính phủ quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục. Tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục và đào tạo đẩy mạnh hội nhập quốc tế thông qua việc hợp tác với các cơ sở giáo dục có uy tín của nước ngoài hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận.

b) Các cơ sở giáo dục và đào tạo mở rộng hợp tác quốc tế trong giao lưu, trao đổi học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên. Các cơ sở giáo dục đại học chủ động và tích cực mở rộng hợp tác quốc tế trong nghiên cứu khoa học, tăng số lượng các chương trình giảng dạy bằng tiếng nước ngoài, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, công nhận tín chỉ, liên thông chương trình với các trường đại học nước ngoài có uy tín hoặc được cấp có thẩm quyền công nhận.

c) Tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra các chương trình liên kết giáo dục ở các cấp học, trình độ đào tạo, các cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh và hoạt động tư vấn du học; việc cấp phát văn bằng, quản lý du học sinh.

8. Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo

a) Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2025.

b) Chuẩn bị cơ sở vật chất, thiết bị thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, sách giáo khoa mới, đặc biệt là lớp 1; xây dựng, trang bị mới, sửa chữa, cải tạo phòng học, bàn ghế học sinh, các phòng chức năng, bếp ăn, nhà vệ sinh, công trình nước sạch và mua sắm bổ sung các thiết bị dạy học còn thiếu. Xây dựng và thực hiện kế hoạch bổ sung, duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất, thiết bị đối với các tiêu chí trường chuẩn quốc gia đã quá hạn, bị xuống cấp và đầu tư phát triển, nâng cao tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia.

9. Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3164/KH-UBND ngày 25/4/2013 của UBND tỉnh về phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên giai đoạn 2012 - 2015 và tầm nhìn đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Quyết định số 4698/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh ban hành Chương trình đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 69/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025.

b) Các cơ sở giáo dục đại học tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp sáng tạo; gắn kết chặt chẽ phát triển giáo dục và đào tạo với phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, phù hợp với nhu cầu thị trường lao động và đáp ứng yêu cầu phát triển; chú trọng quản lý chất lượng đầu ra.

II. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP CƠ BẢN

1. Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về giáo dục và đào tạo

a) Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 2345/KH-UBND ngày 14/3/2018 của UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường năng lực thanh tra đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đến năm 2020.

b) Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; rà soát các vấn đề về giáo dục và đào tạo trong toàn ngành để chủ động trong chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra đột xuất hoặc chỉ đạo các đơn vị thanh tra, kiểm tra. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 7293/KH-UBND ngày 27/6/2019 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Đề án văn hóa công vụ.

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý của cán bộ quản lý giáo dục

Thực hiện bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đảm bảo đạt các tiêu chuẩn quy định; đánh giá, phân loại, sử dụng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn chức danh; thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đạo đức lối sống đối với cán bộ quản lý giáo dục.

3. Tăng cường các nguồn lực đầu tư cho giáo dục và đào tạo

a) Phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được giao đảm bảo tỷ lệ chi phù hợp ngân sách cho giáo dục địa phương, trong đó chi thường xuyên bảo đảm theo quy định tại Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của HĐND tỉnh ban hành Quy định về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh Đồng Nai năm 2017, giai đoạn 2017 - 2020. Ưu tiên lồng ghép các nguồn vốn ngân sách Trung ương kết hợp ngân sách địa phương để đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị đáp ứng điều kiện bảo đảm chất lượng giáo dục. Bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nhiệm vụ, đề án, dự án đã được cơ quan có thẩm quyền ban hành, đặc biệt là kinh phí bồi dưỡng, tập huấn giáo viên, kinh phí xây dựng tài liệu giáo dục địa phương để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới và các chế độ, chính sách đối với nhà giáo, học sinh, sinh viên.

b) Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 3866/QĐ-UBND ngày 05/12/2014 của UBND tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; Nghị quyết số 101/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của HĐND tỉnh quy định việc hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất cho các nhóm trẻ tư thục ở khu vực có nhiều công nhân lao động. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2019 - 2025.

c) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện Chương trình số 4969/CTr-UBND ngày 25/6/2013 của UBND tỉnh về khắc phục cơ bản trong dạy thêm, học thêm, việc lạm thu và sử dụng không đúng mục đích, tiêu cực trong thi cử đối với ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

4. Tăng cường công tác khảo thíkiểm định, đánh giá chất lượng giáo dục, công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019; chỉ đạo, hướng dẫn, tăng cường công tác kiểm tra trước, trong và sau nhằm tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2020. Kiện toàn tổ chức, điều kiện đảm bảo hoạt động của các trường đại học; đẩy mạnh công tác kiểm định chất lượng giáo dục tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, xây dựng, đánh giá công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

5. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục và đào tạo

Tiếp tục truyền thông, tổ chức quán triệt, học tập nội dung Nghị quyết 29-NQ/TW, Kết luận 51-KL/TW, Kết luận 49-KL/TW và các quan điểm, định hướng của Đảng, Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo trong giai đoạn tới. Chủ động thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về giáo dục, đào tạo, gương người tốt, việc tốt và chủ động xử lý các vấn đề truyền thông về giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo và tình hình thực tiễn trên địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này. Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trong phạm vi phân cấp quản lý thực hiện nhiệm vụ năm học; kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách phát triển giáo dục và đào tạo; chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Chỉ thị này về UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo sau học kỳ I và cuối năm học 2019 - 2020.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, Báo Đồng Nai, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ có liên quan trong Chỉ thị này.

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ Chỉ thị này và tình hình thực tế của địa phương, xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong năm học 2019 - 2020 trên địa bàn.

4. Hiệu trưởng các trường đại học trên địa bàn tỉnh căn cứ chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, xây dựng Kế hoạch năm học 2019 - 2020, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo theo quy định.

5. Cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và cơ sở giáo dục đại học quán triệt thực hiện Chỉ thị này.

Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục đại học kịp thời báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Giáo dục và Đào tạo) để tham mưu chỉ đạo xử lý.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hòa Hiệp