Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 19 tháng 4 năm 2021

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG

Để tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng; chủ động ngăn chặn các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về rừng; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Luật Lâm nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp; các giải pháp quản lý, bảo vệ và phát triển rừng theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017; Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/2003/CT-TTg ngày 16/5/2003, Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011, Thông báo số 191/TB-VPCP ngày 22/7/2016; Tỉnh ủy tại Chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 13/6/2017, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 09/3/2018 và Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 09/7/2015, Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 08/12/2016, Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 13/11/2020. Đồng thời, tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau:

1. UBND các huyện, thành phố

- Tổ chức thực hiện quyết liệt các giải pháp, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của UBND cấp huyện, cấp xã.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; vai trò quan trọng của rừng đối với môi trường sinh thái, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu; những chính sách khuyến khích phát triển kinh tế lâm nghiệp của Trung ương, của địa phương, nhằm tạo ra sự đồng thuận, thu hút người dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch giao đất, giao rừng đảm bảo các diện tích rừng do UBND cấp xã quản lý, hiện nay chưa giao, chưa cho thuê có chủ quản lý; ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật gây thiệt hại đến tài nguyên rừng.

- Thực hiện nghiêm túc phương án và các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng ở cơ sở theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng xảy ra; bố trí lực lượng thường trực 24/24 giờ tại các chốt, trạm chỉ huy phòng cháy, chữa cháy rừng ở những nơi có nguy cơ cháy cao; thường xuyên cập nhật, theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng, kiểm tra, xác minh các điểm cháy từ vệ tinh trên địa bàn tỉnh, trên trang website của Chi cục kiểm lâm để phát hiện sớm và chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Quản lý chặt chẽ tình trạng dân di cư tự do từ nơi khác đến địa phương, ngăn chặn kịp thời tình trạng dân di cư tự do phá rừng lấy đất sản xuất; xử lý, kiên quyết thu hồi diện tích đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 1685/CT-TTg ngày 27/9/2011; giải quyết dứt điểm tình trạng tranh chấp, lấn chiếm đất rừng giữa người dân với các chủ rừng, chủ đầu tư dự án, không để tạo ra điểm nóng và khiếu kiện đông người. Tăng cường thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện đời sống, giảm nghèo, ổn định cuộc sống của người dân trong và gần rừng, tăng cường các biện pháp nhằm giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Xem xét kiểm điểm và xử lý trách nhiệm đối với UBND cấp xã buông lỏng, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật, không kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý theo quy định tại Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra vi phạm Luật Lâm nghiệp trên địa bàn minh quản lý.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Phối hợp với cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về quản lý, bảo vệ, phát triển rừng nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân và toàn xã hội đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh.

- Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm:

+ Đôn đốc các đơn vị chủ rừng xây dựng và triển khai thực hiện Phương án quản lý, bảo vệ rừng và Phương án Phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hàng năm theo quy định của pháp luật;

+ Thực hiện nghiêm túc công tác trực 24/24 giờ, đặc biệt trong thời kỳ cao điểm mùa khô, dịp nghỉ Lễ, Tết; tổ chức lực lượng, phương tiện theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng phó, khống chế khi cháy rừng xảy ra; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng trên hệ thống thông tin cảnh báo của ngành để kiểm tra, phát hiện sớm điểm cháy rừng, thông tin kịp thời trên các phương tiện thông tin đại chúng, các bản tin dự báo, cảnh báo cháy rừng đối với từng khu vực để chính quyền địa phương, các đơn vị có liên quan và chủ rừng chủ động triển khai phương án phòng cháy, chữa cháy rừng.

+ Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp ngay từ cơ sở; tổ chức lực lượng liên ngành, chốt chặn, truy quét đột xuất, dài ngày tại các địa bàn trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại lâm phần của các chủ rùng như: Các Công ty TNHH MTV: Lâm nghiệp Đức Hòa, Lâm nghiệp Quảng Sơn, Đăk N’tao; Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ thương mại Hợp Tiên, Ban quản lý rừng phòng hộ Đăk Măng, Xí nghiệp Lâm nghiệp Đắk Nông (thuộc Công ty cổ phần Tập đoàn Tân Mai); khu vực rừng Thông dọc quốc lộ 14, quốc lộ 28;...

+ Tăng cường công tác phối hợp với các lực lượng Công an, Quân đội trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa tỉnh Đắk Nông với các tỉnh Bình Phước, Lâm Đồng và Đắk Lắk trong quản lý, bảo vệ rừng vùng giáp ranh.

+ Xử lý trách nhiệm chủ rừng không thực hiện nghĩa vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, để xảy ra tình trạng phá rừng trái pháp luật, không kịp thời phát hiện, báo cáo cơ quan chức năng xử lý theo quy định tại Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25/4/2019 của Chính phủ; đồng thời, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý trách nhiệm theo Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm chủ rừng, các cơ quan nhà nước, tổ chức và cá nhân có trách nhiệm quản lý rừng, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

3. Các đơn vị chủ rừng

- Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng, Chủ tịch các Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và các đơn vị chủ rừng khác có trách nhiệm tổ chức quản lý, bảo vệ diện tích rừng và đất lâm nghiệp được nhà nước giao, cho thuê; tập trung nguồn lực cho công tác quản lý, bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất rừng; bảo vệ tốt hiện trường các vụ phá rừng, cương quyết không để các đối tượng vi phạm tiếp tục tái lấn chiếm, sử dụng diện tích đất rừng bị phá. Hàng tháng, thống kê diện tích đất lâm nghiệp bị người dân lấn, chiếm để tổ chức sản xuất, dựng lán trại, nhà tạm; báo cáo, đề nghị các cơ quan chức năng phối hợp lực lượng quản lý, bảo vệ rừng xác minh, lập hồ sơ, tổ chức cưỡng chế, giải tỏa theo quy định. Đồng thời, có biện pháp trồng lại rừng trên diện tích đất lấn, chiếm đã giải tỏa.

- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng Kiểm lâm, các cơ quan chức năng và tổ chức đoàn thể thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các văn bản liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng để nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư sống gần rừng tích cực tham gia bảo vệ rừng; kiểm tra, đôn đốc các hộ dân, cộng đồng nhận khoán quản lý, bảo vệ rừng thực hiện tốt cam kết bảo vệ rừng; xây dựng kế hoạch và thực hiện trồng rừng khắc phục hậu quả đối với diện tích rừng bị phá.

- Rà soát, kiện toàn, thành lập lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng theo quy định tại Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ.

- Xây dựng và triển khai thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng, phương án phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô hàng năm theo quy định của pháp luật; bố trí lực lượng phối hợp với Kiểm lâm địa bàn tổ chức tuần tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật; cập nhật, theo dõi diễn biến rừng của đơn vị.

4. Sở Tài nguyên và Môi trường

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai; chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố kiểm tra, rà soát toàn bộ diện tích đất rừng bị lấn, chiếm, sử dụng sai mục đích; đẩy mạnh công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm, kịp thời, đúng quy định các hành vi vi phạm về đất đai đối với diện tích đất nằm quy hoạch đất lâm nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc chính quyền địa phương cấp huyện, cấp xã và hệ thống cơ quan ngành dọc thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, trong đó tập trung xử lý hành vi lấn, chiếm, sang nhượng đất lâm nghiệp trái phép theo quy định của pháp luật.

5. Công an tỉnh

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm Luật Lâm nghiệp; chỉ đạo lực lượng Công an cấp huyện, cấp xã quản lý chặt chẽ nhân khẩu, hộ khẩu, tránh tình trạng lợi dụng việc di dân tự do để phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật.

- Phối hợp với lực lượng Kiểm lâm tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, phát hiện, đấu tranh xử lý nghiêm các đối tượng đầu nậu, cán bộ, công chức tiếp tay, bao che; các băng nhóm tội phạm liên quan đến phá rừng, lấn, chiếm đất rừng. Trong đó, tập trung điều tra xử lý các vụ hủy hoại rừng, phá rừng nổi cộm, nghiêm trọng với diện tích lớn xảy ra trong thời gian qua đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo.

- Chỉ đạo đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương trong tổ chức lực lượng, trang thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy rừng; thường xuyên trao đổi thông tin, sẵn sàng phối hợp khi có cháy rừng xảy ra.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng.

- Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện, cấp xã phối hợp lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các lực lượng có liên quan trên địa bàn tham gia phối hợp công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn chặn các đối tượng khai thác, vận chuyển lâm sản trái pháp luật.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Chỉ đạo các đồn biên phòng phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, kiểm soát và quản lý chặt chẽ người, phương tiện ra vào khu vực biên giới để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp khu vực các đồn biên phòng quản lý.

8. Sở Tài chính

- Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn có vị liên quan tham mưu UBND tỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ cho các huyện, xã triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

- Cân đối và bố trí nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, dự án phục vụ công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Chủ động đề xuất, bố trí kinh phí kịp thời để các đơn vị triển khai nhiệm vụ được giao, đảm bảo hiệu quả công tác bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy chữa cháy rừng.

9. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Đắk Nông, Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò của rừng đối với phát triển kinh tế - xã hội, phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh; phổ biến các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của UBND tỉnh về bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về công tác quản lý, bảo vệ rừng, nêu gương người tốt, việc tốt; đưa tin biểu dương kịp thời các mô hình sản xuất kinh doanh nông lâm nghiệp có hiệu quả, đơn vị thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phản ánh mạnh mẽ các hành vi hủy hoại rừng, phá rừng, khai thác lâm sản trái pháp luật và chổng người thi hành công vụ để tuyên truyền, giáo dục, răn đe. Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện bản tin cảnh báo cháy rừng trên sóng phát thanh truyền hình tỉnh; thông tin kịp thời diễn biến thời tiết để các đơn vị chủ động phòng ngừa.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội

Chỉ đạo các hội, đoàn thể phối hợp với các cấp, các ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ, phát triển rừng, gắn với phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, đơn vị. Đồng thời, phản ánh kịp thời những thông tin về tình trạng vi phạm pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp, phòng cháy, chữa cháy cho cơ quan có thẩm quyền để phối hợp xử lý theo quy định.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các đơn vị chủ rừng nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT (để b/c);
- TT. Tỉnh ủy (để b/c);
- TT. HĐND tỉnh (để b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành;
- Các cơ quan đơn vị TW đóng trên địa bàn tỉnh
- Các tổ chức chính trị - xã hội;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Đắk Nông, Đài PT&TH tỉnh;
- UBND cấp xã (giao UBND cấp huyện sao gửi);
- Các đơn vị chủ rừng (giao Sở NN&PTNT sao gửi);
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CTTĐT, KHTH, KTN(Ch).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Trung