Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Yên Bái, ngày 15 tháng 3 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Trong năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 22 đợt thiên tai do mưa vừa, mưa to, dông kèm lốc, sét, rét đậm, rét hại và ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2, 3 gây thiệt hại về người, tài sản, nhà cửa của người dân trên địa bàn tỉnh (làm chết 03 người, 01 người mất tích; hư hỏng 618 căn nhà; thiệt hại về nông nghiệp 848,48 ha; diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại 19,9 ha; 700 con gia súc, gia cầm chết; 04 điểm trường bị thiệt hại; 18 công trình thủy lợi và công trình công cộng bị hư hỏng; sạt lở 320m bờ kè và 2.035m bờ sông, suối; 19 cột điện trung áp, 122 cột điện hạ áp bị lún móng nghiêng cột, đổ cột và thiệt hại tài sản khác). Ước thiệt hại trên 161 tỷ đồng.

Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, Đài Khí tượng thủy văn Yên Bái, trong năm 2023 tình hình thời tiết, thiên tai sẽ tiếp tục có nhũng diễn biến phức tạp, khó lường như: rét đậm, rét hại, mưa lớn, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nang nóng, hạn hán... có thể xảy ra trên địa bàn tỉnh. Để chủ động phòng chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, giảm thiếu thiệt hại do thiên tai gây ra trong năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng chống thiên tai, Luật Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều và các văn bản dưới luật; Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; Kế hoạch số 193/KH-TU ngày 24 tháng 7 năm 2020 của Tỉnh ủy; Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Kế hoạch số 155/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 về công tác phòng chống thiên tai; Quyết định số 379/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quyết định số 553/QĐ-TTg ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng, đến năm 2030”; Quyết định số 342/QĐ-TTg ngày 15 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai Quốc gia đến năm 2025; Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai Quốc gia và Phương án số 01/PA-UBND ngày 15/4/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phương án ứng phó thiên tai theo các cấp độ rủi ro thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

2. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành để đảm bảo kịp thời công tác chỉ đạo, chỉ huy, điều hành phòng chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

3. Đánh giá, rút kinh nghiệm công tác phòng, chống thiên tai năm 2022, xác định rõ những việc đã làm được và chưa làm được, nguyên nhân tồn tại trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch và phương án phòng, tránh, ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro thiên tai xảy ra trên địa bàn cho phù hợp với địa phương, cơ quan đơn vị, đảm bảo thống nhất đồng bộ từ huyện đến cơ sở, nhất là đối với các vùng trọng điểm xung yếu; có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, địa phương nhằm ứng phó kịp thời, hiệu quả khi có tình huống thiên tai xảy ra.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

4.1. Chủ động xây dựng điều chỉnh kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai năm 2023; phương án rà soát, di dời dân cư (đến từng hộ) ra khỏi các khu vực thiên tai nguy hiểm tránh xảy ra thiệt hại về người và tài sản. Tăng cường kiểm tra, đánh giá, quản lý việc xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, hồ đập, hệ thống tiêu thoát nước, khu hầm lò, khai thác mỏ, khu dân cư, khu vực ven sông, suối...; đánh giá mức độ an toàn hồ đập. Ngăn chặn các hoạt động làm tăng nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện phòng, chống, ứng phó thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”. Bố trí kinh phí và huy động các nguồn lực để thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn.

4.2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn và diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai giúp cho cán bộ quản lý, nhân dân trên địa bàn nâng cao ý thức chủ động phòng, tránh, khắc phục hậu quả thiên tai đạt hiệu quả.

4.3. Rà soát, xây dựng kế hoạch thu, nộp quỹ và đẩy mạnh công tác thu, nộp quỹ phòng, chống thiên tai tại địa phương đảm bảo theo đúng quy định.

4.4. Tiếp tục xây dựng, củng cố Đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã theo hướng dẫn tại Quyết định số 08/QĐ-TWPCTT ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai nhằm nâng cao hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ” trong phòng chống thiên tai, đặc biệt là công tác ứng phó tại chỗ ngay giờ đầu khi có tình huống thiên tai; báo cáo kết quả thực hiện về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh trong quý II năm 2023.

4.5. Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các đơn vị có liên quan trong việc kiểm tra lượng an toàn của các pa-nô, áp phích, biển quảng cáo theo đúng quy định, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, nhằm đảm bảo an toàn, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có lốc, mưa giông, gió giật xảy ra.

4.6. Khi có thiên tai xảy ra phải tổ chức thống kê, kiểm kê, đánh giá chính xác mức độ thiệt hại theo Thông tư liên tịch số 43/2015/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT ngày 23 tháng 11 năm 2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thống kê, đánh giá thiệt hại do thiên tai gây ra; Nghị quyết số 66/2020/QĐ-HĐND ngày 16 tháng 12 năm 2020 ban hành chính sách hỗ trợ khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết 60/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2021 ban hành quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái; Quyết định số 417/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp bị thiệt hại do ảnh hưởng của thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái; đề xuất nhu cầu hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn đảm bảo kịp thời, đúng chính sách, chế độ; báo cáo gửi về thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh.

5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

5.1. Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh các nhiệm vụ liên quan đến phòng, chống thiên tai theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp thời tiết của từng địa phương để hạn chế thiệt hại; xây dựng kế hoạch cung ứng giống, vật tư nông nghiệp đảm bảo đáp ứng đủ, kịp thời cho sản xuất. Đề xuất các giải pháp ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ công tác cảnh báo, ứng phó, quản lý thiên tai. Xây dựng kế hoạch thu Quỹ phòng, chống thiên tai; đôn đốc thu nộp Quỹ phòng, chống thiên tai.

5.2. Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh từng bước đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị của Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh; đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

5.3. Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cập nhật kịp thời thông tin tình hình thời tiết, khí tượng thủy văn, thiên tai, các bản tin dự báo, cảnh báo, chuyển đến các đơn vị, địa phương để thực hiện các biện pháp phòng, chống, ứng phó; thường xuyên tổng hợp, báo cáo thông tin tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra và công tác chỉ đạo khắc phục theo quy định.

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

6.1. Duy trì chế độ trực, chủ động theo dõi, nắm chắc tình hình sự cố, thiên tai trên địa bàn. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, kiểm tra và có kế hoạch tổ chức tập kết, quản lý sử dụng các phương tiện, trang thiết bị thường trực để tham gia kịp thời, có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, sơ tán dân khi xảy ra thiên tai; tại các khu vực xung yếu (vùng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, ven sông, suối vùng trũng thấp...), sẵn sàng phối hợp, hiệp đồng với các đơn vị ứng phó, hỗ trợ, chi viện cho các huyện, thị xã, thành phố ngay khi có yêu cầu.

6.2. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Sở Tài chính rà soát phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác tìm kiếm cứu nạn, từng bước đầu tư, hiện đại hóa, nâng cao năng lực cho lực lượng tìm kiếm cứu nạn nhằm đáp ứng yêu cầu cứu hộ, cứu nạn trong mọi tình huống.

6.3. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập về công tác phòng, chống, ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ thành thục nghiệp vụ để sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ được giao đạt hiệu quả cao nhất.

6.4. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ chuẩn bị và tổ chức diễn tập ứng phó bão, lụt và tìm kiếm cứu nạn trong tháng 5/2023. Chỉ đạo các huyện, thị xã tổ chức diễn tập ứng phó lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn cấp xã theo kế hoạch.

7. Công an tỉnh: Chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực bị thiên tai. Tổ chức thực hiện hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn theo Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; Thông tư số 05/2021/TT-BCA ngày 14/01/2021 của Bộ Công an quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng công an nhân dân. Chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải bố trí lực lượng phân luồng giao thông, hướng dẫn giao thông ở các khu vực bị thiên tai, nhất là các khu vực cầu, ngầm tràn, sạt lở đất, sụt lún đất... Hỗ trợ khắc phục đối với các hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

8. Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Yên Bái: Theo dõi chặt chẽ, cập nhật, xử lý kịp thời thông tin về tình hình diễn biến thời tiết khí hậu, nâng cao chất lượng dự báo, đặc biệt là việc dự báo sớm các khả năng xuất hiện và diễn biến của các tình huống phức tạp về thời tiết, cung cấp kịp thời các số liệu, bản tin dự báo thời tiết cho Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các sở, ban, ngành, địa phương liên quan để kịp thời chỉ đạo đối phó với mọi diễn biến của thiên tai.

9. Sở Giao thông vận tải: Lập kế hoạch đảm bảo giao thông thông suốt cho người và các phương tiện khi có sự cố thiên tai xảy ra; chuẩn bị đầy đủ vật tư, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng cứu, khắc phục sự cố thiên tai. Quan tâm đặc biệt đến các tuyến đường trọng điểm; các khu vực đường xung yếu, cầu yếu, sạt lở đất để ứng cứu, thay thế khi có sự cố ách tắc giao thông trong thời gian nhanh nhất.

10. Sở Công Thương

10.1. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng, kiểm tra, kiểm định đảm bảo an toàn các công trình đập hồ thủy điện, hầm lò khai thác khoáng sản, hệ thống cung cấp điện; rà soát điều chỉnh quy trình vận hành, xả lũ và các phương án đảm bảo an toàn đập và vùng hạ du các hồ chứa lớn theo lưu vực; kiểm tra rà soát phương án bảo đảm an toàn các bãi thải, hồ thải, khu vực khai thác khoáng sản; chủ động xử lý và có phương án đảm bảo an toàn công trình, khu dân cư lân cận, nhất là trong các tình huống xảy ra mưa lớn, lũ lớn, sạt lở đất.

10.2. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có kế hoạch dự phòng các mặt hàng thiết yếu, thực hiện cung ứng hàng cho vùng sâu, vùng xa trước mùa mưa lũ.

11. Sở Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị quỹ đất để di chuyển sắp xếp dân cư ra khỏi khu vực thiên tai nguy hiểm. Hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh môi trường. Chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý cá nhân, đơn vị khai thác tài nguyên khoáng sản vi phạm các quy định của Luật phòng, chống thiên tai.

12. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Theo dõi chặt chẽ thiệt hại về thiên tai đến đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh; tham mưu, đề xuất và triển khai thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo trợ xã hội, cứu đói, thăm hỏi động viên, hỗ trợ kịp thời cho dân cư khu vực bị thiệt hại do sự cố thiên tai gây ra; bảo đảm ổn định cuộc sống cho nhân dân.

13. Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Báo Yên Bái và các cơ quan thông tin đại chúng: Tăng cường công tác truyền tin, phổ biến kịp thời các thông tin dự báo thời tiết, các chủ trương, chỉ thị, mệnh lệnh về công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp với cơ quan chuyên môn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân những kiến thức cơ bản về phòng, chống thiên tai.

14. Sở Y tế: Xây dựng các phương án phòng, chống dịch bệnh trước, trong và sau khi thiên tai; chuẩn bị đầy đủ lực lượng cán bộ y tế, dự trữ đủ cơ số thuốc, phương tiện, vật tư y tế, trang thiết bị đáp ứng nhu cầu cứu thương, phòng ngừa bệnh dịch; hướng dẫn cho cộng đồng dân cư về kỹ thuật cấp cứu thông thường, biện pháp vệ sinh, xử lý môi trường vùng bị thiên tai. cấp cứu nạn nhân bị thiên tai kịp thời; tham gia các cuộc diễn tập phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.

15. Sở Xây dựng

15.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các địa phương rà soát, kiểm tra chất lượng an toàn của các pa-nô, áp phích, biển quảng cáo theo đúng quy định, hướng dẫn chằng chống nhà cửa, nhằm đảm bảo an toàn, có khả năng chống chịu được sức gió mạnh khi có lốc, mưa giông, gió giật xảy ra.

15.2. Chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, cảnh báo các chủ đầu tư, nhà thầu thi công thực hiện nghiêm túc các biện pháp đảm bảo an toàn khi khi có thiên tai xảy ra. Tổ chức rà soát, thống kê, đánh giá mức độ an toàn chịu lực đối với các công trình gồm: Trụ sở làm việc và các công trình công cộng đã xuống cấp, có dấu hiệu nguy hiểm, mất an toàn.

15.3. Phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị, tổ chức, người dân thực hiện đúng tiêu chuẩn thiết kế, xây dựng các công trình công cộng, trụ sở, nhà ở có khả năng chịu được lốc xoáy, giông gió có cường độ cao và khả năng kháng chấn khi có động đất xảy ra.

15.4. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định các tiêu chí bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai đối với hộ gia đình, cá nhân sử dụng công trình, nhà thuộc quyền sở hữu của mình theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng chống thiên tai.

16. Sở Khoa học và Công nghệ: Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng các đề tài, dự án nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đặc biệt trong công tác truyền tin cảnh báo sớm các loại thiên tai nguy hiểm.

17. Sở Giáo dục và Đào tạo: Lồng ghép kiến thức phòng chống thiên tai vào chương trình giảng dạy trong trường học; xây dựng phương án ứng phó với thiên tai của ngành giáo dục bảo đảm an toàn cho học sinh; kiểm tra trường lớp trước mùa mưa, lũ để có kế hoạch sửa chữa đảm bảo cho hoạt động dạy và học; chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học khi cần thiết.

18. Công ty điện lực Yên Bái

18.1. Kiểm tra, đảm bảo tình trạng vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện, thiết bị điện, trạm biến thế, công trình điện lực.

18.2. Khi có sự cố trên lưới điện do các tình huống thời tiết xấu hoặc thiên tai: Chủ động cắt điện để phòng tránh sự cố và chủ động khôi phục lưới điện phục vụ sản xuất, sinh hoạt trong thời gian sớm nhất, nhất là cho cơ quan chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, cơ sở y tế, cung cấp nước sạch, viễn thông, phát thanh, truyền hình.

19. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, cơ quan điều hành Quỹ phòng chống thiên tai tỉnh: Tiếp tục cân đối ưu tiên bố trí nguồn ngân sách, nguồn Quỹ phòng chống thiên tai và các nguồn kinh phí hợp pháp khác cho công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai.

20. Các sở, ban, ngành khác có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm chỉ đạo, xây dựng và thực hiện tốt công tác phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để chủ động tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo quy định.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo Quốc gia về PCTT;
- Ủy ban Quốc gia ƯPSCTT và TKCN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Thành viên BCH PCTT-TKCN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Chánh, Phó CVP (NLN) UBND tỉnh;
- Trung tâm điều hành thông minh tỉnh;
- VP Thường trực Ban Chỉ huy PCTT tỉnh (Chi cục Thủy lợi);
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Phước

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Chỉ thị 05/CT-UBND về tăng cường công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

  • Số hiệu: 05/CT-UBND
  • Loại văn bản: Chỉ thị
  • Ngày ban hành: 15/03/2023
  • Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
  • Người ký: Nguyễn Thế Phước
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 15/03/2023
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản