Hệ thống pháp luật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 155/KH-UBND

Yên Bái, ngày 14 tháng 8 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI

Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ ban hành về công tác phòng, chống thiên tai, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018, với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai; Nâng cao năng lực, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm tổn thất về người và tài sản của nhân dân và nhà nước; tạo điều kiện phát triển bền vững, góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và từng bước xây dựng cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai. Phấn đấu đến năm 2025:

- Giảm 30% thiệt hại về người đối với các loại hình thiên tai có cường độ, quy mô tương đương đã xảy ra trong giai đoạn 2015-2020.

- Hướng tới đạt 100% chính quyền các cấp, cơ quan, tổ chức và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Yên Bái được tiếp nhận đầy đủ thông tin về thiên tai.

- Hướng tới đạt 100% lực lượng làm công tác phòng, chống thiên tai được đào tạo, tập huấn, phổ biến kỹ năng về phòng, chống thiên tai đặc biệt là với các loại hình thiên tai thường xảy ra như lũ, lũ quét và sạt lở đất...

- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo của ngành khí tượng thủy văn.

- Nâng cao khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, công trình phòng chống thiên tai, nhất là đê, kè, hồ đập đảm bảo an toàn với tần suất thiết kế và thích ứng với các tác động mới của thiên tai.

- Chủ động trong dự báo, cảnh báo, phòng, chống lũ quét, sạt lở đất tại những khu vực dân cư tập trung và trọng điểm về kinh tế xã hội; 100% các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu được lắp đặt các thiết bị cảnh báo.

- Hướng tới đạt 100% số hộ dân thuộc khu vực đông dân cư thường xuyên xảy ra thiên tai có nơi ở đảm bảo an toàn.

2. Yêu cầu

- Tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết của Chính phủ, cụ thể là Kế hoạch thực hiện Nghị Quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh để các cơ quan, đơn vị và người dân nâng cao nhận thức về công tác phòng chống thiên tai.

- Xác định rõ việc thực hiện công tác phòng chống thiên tai là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và mỗi người dân.

- Xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể của các sở, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của Nghị quyết số 76/NQ-CP phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội của địa phương.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Nhiệm vụ của các Sở, ban, ngành, địa phương

a) Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

- Nâng cao năng lực bộ máy chỉ huy, tăng cường cơ sở vật chất của cơ quan chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai các cấp; chỉ đạo xây dựng cơ sở dữ liệu, hiện đại hóa các công cụ hỗ trợ điều hành theo thời gian thực đáp ứng yêu cầu ứng phó kịp thời, chính xác, hiệu quả. Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố xây dựng, cập nhật kế hoạch phòng chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai theo từng cấp độ rủi ro thiên tai.

- Chỉ đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức xây dựng và củng cố lực lượng xung kích phòng chống thiên tai ở cấp xã với nòng cốt là dân quân tự vệ nhằm nâng cao năng lực dân sự trong ứng phó thiên tai tại cơ sở; hoàn thành trong năm 2020.

- Đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc đưa nội dung phòng, chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; kiểm soát việc đầu tư công trình hạ tầng để hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra, xây dựng phương án đảm bảo an toàn công trình phòng, chống thiên tai, đê, kè, hồ đập trước mùa mưa lũ hàng năm. Tổ chức theo dõi công tác khắc phục hậu quả, phục hồi sau thiên tai; chỉ đạo, kiểm tra giám sát và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả trong sử dụng nguồn lực hỗ trợ, phục hồi tái thiết sau thiên tai.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

- Rà soát đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020, nhằm đảm bảo đồng bộ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo điều kiện điều phối, sử dụng linh hoạt, kịp thời, hiệu quả quỹ phòng chống thiên tai, trình Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2020.

- Rà soát, bổ sung Kế hoạch phòng, chống thiên tai cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020, hoàn thành trong năm 2018.

- Đề xuất cơ chế, chính sách đẩy mạnh xã hội hóa trong đầu tư, quản lý, khai thác đê, kè, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, gắn với phát triển kinh tế - xã hội, trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Phối hợp với các cơ quan tổ chức, phổ biến các giải pháp, mô hình công trình và phi công trình hiệu quả với chi phí phù hợp để phòng, chống lũ, lũ quét, sạt lở bờ sông. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện phương châm “4 tại chỗ” trong phòng chống thiên tai và xây dựng cộng đồng an toàn gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị, xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất (Văn phòng thường trực) của cơ quan làm công tác tham mưu chỉ đạo ở tỉnh, huyện đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý thông tin, hỗ trợ ra quyết định, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, đưa vào sử dụng trong năm 2020.

- Hướng dẫn, kiểm tra các địa phương nâng cao năng lực cơ quan thường trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện và đội ngũ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp; đẩy mạnh truyền thông, nâng cao kiến thức và kỹ năng ứng phó trong phòng chống thiên tai; hiện đại hóa thiết bị thông tin liên lạc.

- Chuyển đổi sản xuất thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu; ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp, tưới, tiêu, cấp nước.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chú trọng đầu tư, phát triển công nghệ quan trắc khí tượng thủy văn, ứng dụng công nghệ dự báo hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai, đặc biệt là các thiên tai xuất hiện nhanh, quy mô vừa và nhỏ. Đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực khí tượng thủy văn, nhất là trong công tác quan trắc, cảnh báo sớm; xây dựng các chính sách khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tham gia đầu tư xây dựng, quản lý, khai thác hệ thống quan trắc, giám sát, cung cấp dịch vụ về khí tượng thủy văn.

- Hướng dẫn triển khai, kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật về xây dựng trạm khí tượng thủy văn đối với các hạng mục công trình phải thực hiện quan trắc khí tượng thủy văn theo Luật Khí tượng thủy văn.

- Tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc khai thác tài nguyên, khoáng sản, đặc biệt là việc quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, tại những khu vực có nguy cơ làm gia tăng rủi ro thiên tai.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương tham mưu đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông, đảm bảo vận hành an toàn, phù hợp với yêu cầu thực tiễn, khai thác hiệu quả tài nguyên nước. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp giám sát tài nguyên nước, giám sát khai thác sử dụng nước hồ chứa theo quy định, từng bước kết nối trực tuyến phục vụ công tác chỉ đạo điều hành. Cập nhật, công bố kịch bản biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái để làm cơ sở rà soát, xây dựng phương án ứng phó.

- Phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường hoàn thành Đề án “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”, làm cơ sở cho việc quy hoạch sắp xếp ổn định dân cư, sơ tán, di dời dân cư khỏi vùng thiên tai.

d) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong chỉ đạo cập nhật, rà soát, bổ sung và kiểm tra thực hiện Kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Xây dựng phương án chủ động, sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó kịp thời, hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

- Thường xuyên tổ chức, chỉ đạo tổ chức các khóa huấn luyện, tập huấn, diễn tập sát thực tế, đảm bảo xử lý hiệu quả các tình huống sự cố, thiên tai.

- Đề xuất đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị ứng phó thiên tai và cứu hộ, cứu nạn phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ của các đơn vị và đặc điểm thiên tai từng vùng, địa phương để nâng cao hiệu quả công tác cứu hộ, cứu nạn.

- Sẵn sàng lực lượng, phương tiện hỗ trợ các địa phương và nhân dân ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

đ) Công an tỉnh

- Triển khai có hiệu quả Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy; thường xuyên đầu tư trang bị, nâng cấp phương tiện, trang thiết bị; tổ chức tập huấn, huấn luyện, diễn tập các tình huống cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn xung yếu để nâng cao năng lực cho lực lượng phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Tăng cường công tác kiểm tra nhất là các khu vực xung yếu, kịp thời đề xuất các cấp, các ngành liên quan có biện pháp đề phòng.

- Chỉ đạo lực lượng công an các đơn vị, địa phương phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm pháp luật về đê kè, phòng chống thiên tai, môi trường, tài nguyên nước, tập trung xử lý, ngăn chặn tình trạng khai thác cát sỏi và lập bến bãi tập kết trái phép, lấn chiếm lòng sông.

- Sẵn sàng phương án đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phòng ngừa các thế lực thù địch, các loại tội phạm lợi dụng thiên tai thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật gây mất ổn định về chính trị, trật tự an toàn xã hội; hướng dẫn, phân luồng giao thông, cảnh báo, cấm người và các phương tiện đi qua những khu vực nguy hiểm; cứu nạn, cứu hộ, tham gia ứng phó, khắc phục hậu quả khi xảy ra tình huống thiên tai.

e) Sở Công Thương

- Chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy điện thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa; báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời theo thời gian thực thông tin về hồ chứa, vận hành hồ chứa cho cơ quan dự báo, chỉ đạo, chỉ huy phòng chống thiên tai theo quy định.

- Chỉ đạo đảm bảo an toàn trước thiên tai đối với các khu vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản (Đặc biệt là các mỏ khai thác hầm lò); xây dựng phương án dự phòng, bảo đảm an toàn trong mùa mưa lũ; khôi phục nhanh hệ thống điện sau thiên tai để phục vụ công tác khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh, phục vụ dân sinh.

- Chỉ đạo các doanh nghiệp dự trữ hàng hóa thiết yếu (gạo, mỳ tôm, lương khô, nước uống đóng chai...), chú trọng khu vực thường xuyên bị thiên tai, nhất là vùng sâu, vùng xa; phối hợp với các địa phương thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ khi thiên tai xảy ra; chỉ đạo công tác bình ổn định thị trường thị trường sau thiên tai. Đề xuất cơ chế, chính sách để huy động hàng hóa của doanh nghiệp cho khắc phục hậu quả thiên tai phù hợp với thực tế hiện nay.

g) Sở Giao thông vận tải

- Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển giao thông vận tải phù hợp với chiến lược và kế hoạch phòng, chống thiên tai, hạn chế làm gia tăng rủi ro thiên tai, nhất là ngập lụt, sạt lở.

- Xây dựng, triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong mùa mưa bão.

- Kiểm tra, rà soát các tuyến đường giao thông thường xuyên bị ảnh hưởng của mưa, lũ, chủ động xây dựng kế hoạch và triển khai các giải pháp khắc phục, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trong năm 2018.

- Chuẩn bị đầy đủ vật tư dự trữ, phương tiện và lực lượng sẵn sàng khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông luôn thông suốt khi có sự cố, thiên tai.

h) Sở Xây dựng

- Chỉ đạo các đơn vị xây dựng phương án đảm bảo an toàn đối với các công trình hạ tầng kỹ thuật và có giải pháp bảo vệ, phòng ngừa, khắc phục sự cố khi xảy ra thiên tai.

- Xây dựng hướng dẫn chi tiết nhà an toàn với lốc xoáy, chống lũ, sạt lở đất, lũ quét, phù hợp với đặc thù và tập quán từng vùng, hoàn thành trong năm 2018.

- Phối hợp với các địa phương rà soát quy hoạch, xây dựng kế hoạch nâng cấp hệ thống tiêu thoát nước, chủ động triển khai các phương án, giải pháp khắc phục ngập úng khi mưa lớn, nhất là tại các đô thị.

i) Sở Thông tin và Truyền thông

- Nâng cao chất lượng công tác truyền thông, tuyên truyền, đưa tin trong phòng, chống thiên tai. Xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, chỉ huy ứng phó với tình huống mưa lũ lớn; hoàn thành trong năm 2018. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan nghiên cứu xây dựng, đề xuất phương án bảo đảm thông tin phục vụ công tác phòng chống thiên tai.

- Phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị có liên quan xây dựng Quy chế sử dụng số điện thoại khẩn cấp dùng chung cho các tình huống tìm kiếm cứu nạn (112).

k) Sở Khoa học và Công nghệ: Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, công nghệ hiệu quả phục vụ quan trắc, giám sát, cảnh báo thiên tai, trọng tâm là mưa, lũ quét, sạt lở đất và sạt lở bờ sông. Nghiên cứu, phát triển giống cây trồng có khả năng chịu hạn, úng ngập tốt hơn nhằm chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

l) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho đội ngũ giảng viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; đào tạo kiến thức, phổ biến kỹ năng về phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu trong trường học, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở từ năm 2020. Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an toàn cho học sinh, thiết bị, dụng cụ học tập và cơ sở hạ tầng giáo dục khi xảy ra tình huống thiên tai, đặc biệt là lốc xoáy, mưa lũ, rét đậm, rét hại; đầu tư xây dựng trường học kết hợp điểm sơ tán dân đảm bảo yêu cầu an toàn khi xảy ra thiên tai.

m) Sở Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quan rà soát, thống nhất hướng dẫn việc kiện toàn tổ chức cơ quan chuyên trách phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai theo nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế, hoàn thành trong năm 2020.

n) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát, tổng hợp, cân đối đề xuất nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và nghiên cứu, đề xuất nhu cầu vốn kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 để thực hiện một số nhiệm vụ phòng chống thiên tai cấp bách như: đầu tư khắc phục sự cố, nâng cấp đê kè, hồ đập, xử lý sạt lở, di dân khẩn cấp, đầu tư cơ sở vật chất cơ quan tham mưu chỉ đạo phòng chống thiên tai ở tỉnh, huyện và các hoạt động khoa học công nghệ phục vụ phòng chống thiên tai. Hướng dẫn cụ thể và hiệu quả việc lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan hoàn thành dự án tổng thể di dời dân cư khẩn cấp phòng tránh lũ quét, sạt lở đất tỉnh Yên Bái, trình cấp thẩm quyền phê duyệt.

o) Sở Tài chính: Cân đối nguồn lực để kịp thời hỗ trợ khắc phục thiên tai theo quy định; xử lý khẩn cấp sự cố đê kè, hồ đập, công trình phòng chống thiên tai, di dời dân cư khẩn cấp phòng chống lũ quét, sạt lở đất.

p) Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái, Báo Yên Bái và các cơ quan thông tấn, báo chí ở địa phương phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng để chủ động phòng, tránh, ứng phó thiên tai cho người dân.

q) Các sở, ngành khác, theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước được giao chủ động khắc phục hạn chế, yếu kém trong công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thời gian qua, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai các nhiệm vụ phòng ngừa, ứng phó hiệu quả các tình huống thiên tai.

r) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Kiện toàn cơ quan chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp; ban hành quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể của các thành viên, gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cấp.

- Rà soát, kiện toàn cơ quan tham mưu về phòng, chống thiên tai các cấp đảm bảo tinh gọn, chuyên nghiệp, hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng chống thiên tai.

- Nâng cao năng lực phòng chống thiên tai tại địa phương, bố trí nguồn lực, đầu tư trang thiết bị, công cụ hỗ trợ cơ quan làm công tác tham mưu phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cấp huyện để từng bước kết nối trực tuyến với cơ quan phòng, chống thiên tai tỉnh và các cấp ở địa phương phục vụ công tác chỉ đạo điều hành,

- Tổ chức tuyên truyền, truyền thông nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng, chống thiên tai; lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các chương trình, hoạt động của các cấp, đoàn thể tại địa phương. Xây dựng lực lượng xung kích phòng chống thiên tai tại cơ sở trước mắt là tại cấp xã với lực lượng dân quân tự vệ làm nòng cốt, thời gian hoàn thành trong năm 2020.

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong phòng, chống thiên tai, đưa thông tin đến thôn, bản và người dân vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

- Rà soát, hoàn thiện và chủ động bố trí nguồn lực thực hiện kế hoạch phòng, chống thiên tai các cấp, phương án ứng phó thiên tai tương ứng từng cấp độ rủi ro thiên tai, nhất là lũ lớn, sạt lở đất, lũ quét, đảm bảo sát với thực tiễn.

- Thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tai, tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm cho phù hợp với thực tế của địa phương.

- Quản lý, triển khai thực hiện kế hoạch thu Quỹ phòng chống thiên tai, bảo đảm thu đúng, thu đủ, sử dụng hiệu quả cho công tác phòng, chống thiên tai.

- Thực hiện nghiêm quy định về quản lý an toàn đập; giám sát vận hành hồ chứa và đảm bảo thông tin cho người dân vùng hạ du khi xả lũ.

- Chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phù hợp với đặc điểm từng vùng, thích ứng với thiên tai, đảm bảo sinh kế bền vững, giảm thiệt hại cho sản xuất.

- Thực hiện lồng ghép phòng chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; kiểm tra, xử lý công trình làm gia tăng rủi ro thiên tai.

2. Một số giải pháp thực hiện

a) Thể chế, chính sách:

- Thực hiện tốt Luật Phòng, chống thiên tai và văn bản quy phạm pháp luật đã ban hành để thực thi hiệu quả các quy định pháp luật trong phòng, chống thiên tai, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

- Rà soát, ban hành các chính sách hỗ trợ sau thiên tai, chính sách thúc đẩy xã hội hóa khuyến khích doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia phòng chống thiên tai, nhất là trong nghiên cứu ứng dụng khoa học, đầu tư xây dựng công trình, cung cấp dịch vụ công và bảo hiểm rủi ro thiên tai.

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy định và xây dựng lộ trình kiểm soát việc đầu tư xây dựng công trình hạ tầng đảm bảo an toàn trước thiên tai.

b) Tổ chức, bộ máy:

- Kiện toàn, nâng tầm hoạt động của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, tăng cường trách nhiệm cá nhân của thành viên của Ban Chỉ huy trong thực hiện nhiệm vụ được phân công.

- Kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về phòng chống thiên tai các cấp theo hướng đồng bộ, thống nhất, chuyên nghiệp, trên cơ sở sắp xếp lại các tổ chức hiện có, đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng, chống thiên tai trong tình hình mới trên nguyên tắc không tăng thêm đầu mối và biên chế.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống thiên tai các cấp từ tỉnh đến cơ sở theo hướng chuyên nghiệp, thường xuyên được đào tạo, tập huấn để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ.

c) Cơ sở hạ tầng:

- Đầu tư, nâng cao năng lực, khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, củng cố, nâng cấp hệ thống đê, kè sông suối, hồ chứa nước; kịp thời sửa chữa, khắc phục sự cố đê, kè, hồ đập, các công trình phòng chống thiên tai; nâng cao khả năng tiêu thoát nước, quản lý chặt chẽ, hạn chế việc san lấp ao, hồ, triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án chống ngập úng đô thị tại thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, dự án thuộc Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh...

- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời, hỗ trợ ra quyết định phục vụ công tác chỉ đạo, chỉ huy ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, trước hết là Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và cấp huyện.

- Đầu tư hiện đại hóa, tự động hóa hệ thống quan trắc, cơ sở hạ tầng nhằm nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa một số hoạt động khí tượng thủy văn, xây dựng hệ thống quan trắc chuyên dùng phòng, chống thiên tai.

d) Thông tin, truyền thông, đào tạo:

- Đầu tư trang thiết bị phù hợp với từng khu vực, nhất là tại cơ sở, đảm bảo thông tin dự báo, cảnh báo, chỉ đạo điều hành ứng phó thiên tai của cơ quan chỉ đạo phòng chống thiên tai, các cấp chính quyền đến được với người dân, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

- Phổ biến kiến thức về phòng, chống thiên tai trong nhà trường, nhất là cấp tiểu học và trung học cơ sở. Tổ chức tập huấn, truyền thông, đào tạo nâng cao nhận thức, hướng dẫn kỹ năng ứng phó các tình huống thiên tai phù hợp với đặc thù các vùng.

đ) Nguồn lực tài chính:

- Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính cho phòng, chống thiên tai để chủ động trong xây dựng kế hoạch hàng năm và xử lý khi có tình huống bất thường, nhất là xử lý khẩn cấp sự cố công trình sau thiên tai; đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tư nhân tham gia vào cung cấp dịch vụ liên quan đến hoạt động khí tượng thủy văn và phòng, chống thiên tai.

- Sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư, dự phòng ngân sách cho phòng chống thiên tai; quỹ phòng chống thiên tai và bảo hiểm rủi ro thiên tai, để sử dụng linh hoạt, hiệu quả, kịp thời phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai.

e) Khoa học công nghệ: Ưu tiên ứng dụng khoa học công nghệ trong quan trắc theo dõi, giám sát, chỉ đạo điều hành, ứng phó thiên tai. Tập trung ứng dụng tin học, tự động hóa, trực tuyến trong quan trắc, giám sát, quản lý, khai thác, dự báo, truyền cơ sở dữ liệu và vận hành ứng phó theo thời gian thực; ứng dụng vật liệu mới, giải pháp mới trong phòng, chống thiên tai.

g) Hợp tác quốc tế: Đẩy mạnh hợp tác, phối hợp với các tổ chức quốc tế về công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

h) Một số giải pháp trọng tâm:

- Xác định khu vực nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét để triển khai đồng bộ các giải pháp công trình, phi công trình, tổ chức thông tin cảnh báo, dự báo, điều chỉnh sản xuất nhằm hạn chế thiệt hại về người, đảm bảo sinh kế bền vững phù hợp với tập quán từng khu vực.

- Đảm bảo an toàn đê kè, quản lý chặt chẽ quy hoạch phòng chống lũ, quy hoạch đê, kè. Nâng cao mức bảo đảm an toàn chống lũ cho hệ thống đê sông, hồ chứa nước xung yếu.

- Tập trung nâng cao năng lực ứng phó lũ lớn; xử lý công trình hạ tầng (vật kiến trúc, đường giao thông) gây cản trở thoát lũ, tăng ngập lụt.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ngành, địa phương và các cơ quan có liên quan căn cứ nhiệm vụ được giao, xây dựng báo cáo kết quả thực hiện hàng năm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái và đoàn thể các cấp đẩy mạnh tham gia và giám sát, tuyên truyền trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch.

Trong quá trình tổ chức thực hiện Kế hoạch, nếu thấy cần sửa đổi, bổ sung những nội dung cụ thể, các sở, ngành, cơ quan, địa phương chủ động đề xuất gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp và báo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định điều chỉnh cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Ban Chỉ đạo TW về PCTT;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Hội đồng nhân dân;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- VP Thường trực BCHPCTT-TKCN tỉnh (Chi cục Thủy lợi);
- Chánh, PVP UBND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khánh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 76/NQ-CP NGÀY 18/6/2018 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI
(Kèm theo Kế hoạch Số 155/KH-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái)

TT

Nhiệm vụ

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Sản phẩm

Thời gian hoàn thành

Dự kiến nguồn lực (Tỷ.đồng)

Trung ương

Địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác

 

Tổng số

 

 

 

 

1.917,05

352,80

I

Thể chế, chính sách: Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật

1

Rà soát chính sách hỗ trợ giai đoạn 2018- 2020; giai đoạn 2020-2025

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chính sách hỗ trợ giai đoạn 2018-2020; giai đoạn 2020-2025

2018; 2020

 

 

2

Xây dựng Kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020; giai đoạn 2020-2025

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cấp xã

 

Kế hoạch Phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020; giai đoạn 2020-2025

2018; 2020

 

 

3

Xây dựng Phương án Phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020; giai đoạn 2020-2025

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; cấp xã

 

Phương án Phòng chống thiên tai cấp xã, huyện, tỉnh và các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2018-2020; giai đoạn 2020-2025

2018; 2020

 

 

II

Kiện toàn tổ chức, bộ máy

1

Kiện toàn tổ chức Ban Chỉ huy PCTT- TKCN các cấp

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Quyết định kiện toàn, phân công nhiệm vụ Ban Chỉ huy PCTT- TKCN các cấp

Hàng năm

 

 

2

Tổ chức tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

 

Tổ chức 03 lớp tập huấn để nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác phòng chống và giảm nhẹ thiên tai.

2019; 2020

0,15

 

3

Đào tạo tập huấn cho cộng đồng thường xuyên bị thiên tai về công tác phòng chống thiên tai

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Các Sở, ban ngành có liên quan

Đào tạo tập huấn cho cộng đồng thường xuyên bị thiên tai về công tác phòng chống thiên tai

2018-2020

0,8

 

4

Tổ chức thông tin tuyên truyền về công tác phòng chống thiên tai qua hệ thống thông tin đại chúng

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái các cơ quan thông tấn báo chí

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Các tin bài, phóng sự về công tác phòng chống thiên tai

2018-2020

0,3

 

III

Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo cấp tỉnh

1

Trang bị hệ thống thông tin liên lạc tới các xã trong toàn tỉnh

Sở Thông tin và Truyền thông

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Trang bị hệ thống thông tin liên lạc tới 180 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh

2018-2020

180

 

2

Xây dựng mạng lưới giám sát, cảnh báo lũ quét trên địa bàn tỉnh Yên Bái (Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét cho một số khu vực có nguy cơ lũ quét cao trong tỉnh Yên Bái, tỷ lệ 1:10.000 phục vụ công tác quy hoạch và di dời dân cư trong khu vực nguy hiểm; Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 02 huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải

Xây dựng bản đồ phân vùng nguy cơ lũ quét tỷ lệ 1:10.000; Tính toán xây dựng ngưỡng mưa gây lũ quét cho 06 trạm đo mưa; Xây dựng Trung tâm thu nhận, xử lý và ra bản tin cảnh báo lũ; Đào tạo tập huấn, chuyển giao sử dụng hệ thống cảnh báo cho các cơ quan chức năng của địa phương. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn 02 huyện Trạm Tấu và huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái)

2018-2019

 

2,5

3

Lắp đặt hệ thống đo mưa tự động cho các xã thường xuyên bị thiên tai

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Lắp đặt hệ thống đo mưa tự động cho 50 xã thường xuyên bị thiên tai

2019; 2020

2

 

4

Lắp đặt các thiết bị cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu

Sở Giao thông vận tải

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Lắp đặt các thiết bị cảnh báo tại các khu vực ngầm tràn thường xuyên bị ngập sâu

2018-2020

2

 

IV

Chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

1

Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với Biến đổi khí hậu tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

- Kết quả cập nhật về diễn biến và tác động mới nhất của biến đổi khí hậu.

- Quan điểm, cách tiếp cận và định hướng ưu tiên trong thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực của tỉnh).

- Quan điểm, cách tiếp cận và định hướng ưu tiên trong thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực của tỉnh).

- Thách thức và cơ hội của biến đổi khí hậu (đối với từng ngành, lĩnh vực, khu vực của tỉnh)...

2018-2020

1

0,5

2

Đánh giá khí hậu tỉnh Yên Bái

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Báo cáo tổng hợp, tóm tắt đánh giá khí hậu cho tỉnh Yên Bái. Các báo cáo, chuyên đề, gồm: Đánh giá về đặc điểm của khí hậu của địa phương; Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến thiên tai...

2018-2020

0,4

0,2

3

Xây dựng Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu của tỉnh Yên Bái

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các Sở, ban ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh

Các phiếu điều tra các hoạt động, dự án liên quan đến biến đổi khí hậu; Báo cáo tổng hợp kế hoạch triển khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu theo thỏa thuận Paris của tỉnh; Danh mục ưu tiên về các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cho sở, ban, ngành và các đơn vị trên địa bàn tỉnh...

2018-2019

0,2

0,1

V

Giải pháp công trình

1

Dự án di chuyển khẩn cấp, bố trí dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái: Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 04 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 68 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 04 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 68 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

2018-2020

15

17

2

Dự án di chuyển khẩn cấp, bố trí dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái: Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 06 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 310 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 06 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 310 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

2018-2020

6

8

3

Dự án di chuyển khẩn cấp, bố trí dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái: Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 07 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 183 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thị xã Nghĩa Lộ

Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 07 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 183 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

2018-2020

16,5

1,5

4

Dự án di dời khẩn cấp phòng chống lũ ống, lũ quét và sạt lở đất tỉnh Yên Bái: Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 14 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 649 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Đầu tư xây dựng 01 dự án di dân tái định cư tập trung (gồm 14 khu tái định cư tập trung), di chuyển ổn định cuộc sống và sản xuất cho 649 hộ dân bị ảnh hưởng của lũ ống, lũ quét và sạt lở đất

2018-2020

295

28

5

Dự án đê chống ngập sông Hồng khu vực xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Xây dựng tuyến kè kết hợp đê (kè dài L = 4,03m, đê dài L = 4,25km) bám sát bờ sông Hồng, có điểm đầu tuyến cách cầu Bách Lẫm về phía thượng lưu 900m; điểm cuối tuyến cách cầu Văn Phú về phía thượng lưu 1.300m

2018-2020

281

191

6

Dự án đầu tư xây dựng công trình Chính trị tổng thể khu vực Ngòi thia, tỉnh Yên Bái (tổng kinh phí đã duyệt 600 tỷ đồng, đã được Trung ương bố trí vốn 270 tỷ đồng): Đề nghị tiếp tục hỗ trợ 330 tỷ đồng để hoàn thành dự án).

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã.

Tính toán, đề ra giải pháp chính trị tổng thể toàn bộ khu vực lưu vực suối Thia và các chi lưu chính; Xử lý, khắc phục khẩn cấp các đoạn kè kiên cố đã bị sạt lở, hạn chế chống sói lan truyền cho các đoạn kè còn lại; xây dựng các đoạn kè mới tại các vị trí có nguy cơ sạt lở theo dự án chính trị tổng thể.

2018-2020

330

 

7

Dự án kè chống sạt lở cấp bách bảo vệ các khu dân cư và thoát lũ cho thành phố Yên Bái (đoạn từ khu vực Km 8, phường Yên Thịnh đến khu vực Bệnh viện Sản nhi)

Sở Tài nguyên và Môi trường

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Xây dựng tuyến đê, kè kết hợp giao thông với tổng chiều dài khoảng 5km. Điểm đầu tuyến là khu vực cầu Bệnh viện Sản Nhi, điểm cuối tuyến đến Km 8, thành phố Yên Bái

2018-2020

300

100

8

Kè chống sạt lở Bờ sông Hồng khu vực thành phố Yên Bái

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Xây dựng kè khu vực sạt lở Thôn 1, xã Phúc Lộc; Gia cố, sửa chữa kè đã xây dựng Khu vực đền Tuần Quán, phường Yên Ninh

2018-2020

10

 

9

Sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước và nâng cốt nền các tuyến đường trên địa bàn thành phố Yên Bái để giảm thiểu ngập úng thường xuyên do nước lũ sông Hồng dâng cao

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Sửa chữa, nâng cấp toàn bộ hệ thống thoát nước và nâng cốt nền các tuyến đường Thanh Niên, đường Trần Hưng Đạo, các tuyến đường nhánh nối đường Thanh Niên và đường Trần Hưng Đạo của phường Hồng Hà để giảm thiểu ngập úng thường xuyên do nước lũ sông Hồng dâng cao

2018-2020

120

 

10

Xây cầu bắc qua suối Ngòi Lâu và sửa chữa 01 cầu treo bị hư hỏng để phục vụ đi lại của nhân dân các thôn Châu Giang 1, Trấn Thanh 1, Hai Luồng, Phú Nhuận, Trấn Thanh 2 của xã Âu Lâu

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Xây cầu bắc qua suối Ngòi Lâu và sửa chữa 01 cầu treo bị hư hỏng để phục vụ đi lại của nhân dân các thôn Châu Giang 1, Trấn Thanh 1, Hai Luồng, Phú Nhuận, Trấn Thanh 2 của xã Âu Lâu.

2018-2019

20

 

11

Xử lý khắc phục khu vực sạt lở đất tổ 36A, phường Yên Thịnh

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Xử lý khắc phục khu vực sạt lở đất tổ 36A, phường Yên Thịnh

2018-2020

55

 

12

Xử lý khu vực sạt lở bờ suối Ngòi Lâu, đoạn giáp cầu Ngòi Lâu (thuộc Quốc lộ 37)

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Xử lý khu vực sạt lở bờ suối Ngòi Lâu, đoạn giáp cầu Ngòi Lâu (thuộc Quốc lộ 37) ảnh hưởng đến đường giao thông vào khu tái định cư thôn Đồng Đình xã Âu Lâu

2018-2019

 

3

13

Thay thế 02 cống thoát nước qua đường để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn đường Quốc lộ 37 qua thôn Nước Mát xã Âu Lâu

UBND thành phố Yên Bái

Các sở, ban, ngành

Thay thế 02 cống thoát nước qua đường để khắc phục tình trạng ngập úng cục bộ tại đoạn đường Quốc lộ 37 qua thôn Nước Mát xã Âu Lâu

2018-2019

 

1

14

Xây dựng mới hệ thống thoát lũ

UBND huyện Lục Yên

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Xây dựng mới hệ thống thoát lũ đoạn trụ sở UBND xã Vĩnh Lạc đi chân núi Bỏ Luông đi cánh đồng Hồ Bắc - Suối Biệc với chiều dài 700 m, chiều rộng 2 m.

2018-2020

0,7

 

15

Kè chống sạt lở Bờ sông Chảy

UBND huyện Lục Yên

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân thành phố Yên Bái

Kè chống sạt lở Bờ sông Chảy tuyến xã Minh Chuẩn (Lục Yên) - Việt Tiến (Bảo Yên) đoạn thôn 8 xã Minh Chuẩn chiều dài 80 m, chiều sâu 30 m.

2018-2020

50

 

16

Kè chống sạt lở bờ sông, suối khu vực huyện Yên Bình

UBND huyện Yên Bình

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Yên Bình

Đổ bê tông kè: Kè ngòi lẵn; Kè linh môn 2; Kè thôn trung tâm, xã Yên Bình; Kè sông chảy, thị trấn Thác Bà; Kè khả lĩnh, xã Đại Minh; Kè thôn làng dự, xã Cảm Nhân

2018-2020

100

 

17

Kè chống sạt lở bờ suối khu vực huyện Văn Chấn

UBND huyện Văn Chấn

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Văn Chấn

Xây dựng kè chống sạt lở: Kè chống sạt lở suối Lao; Kè Suối Nhì; Kè Suối Đôi; Kè Suối Cò Nòong

2018-2020

56

 

18

Kè chống sạt lở bờ suối khu vực huyện Trạm Tấu

UBND huyện Trạm Tấu

Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu

Xây dựng kè chống sạt lở xã Hát Lừu: Kè suối Bản Hát (4km); Kè suối Bản Lừu (1,5 Km)

2018-2020

75

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Kế hoạch 155/KH-UBND năm 2018 thực hiện Nghị quyết 76/NQ-CP về công tác phòng, chống thiên tai do tỉnh Yên Bái ban hành

  • Số hiệu: 155/KH-UBND
  • Loại văn bản: Văn bản khác
  • Ngày ban hành: 14/08/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái
  • Người ký: Nguyễn Văn Khánh
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 14/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản