Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-CT

Vĩnh Phúc, ngày 06 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT

Thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 ngày 21/6/2017 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018) và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, trong thời gian qua công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đã từng bước đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị đã được nâng lên; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật có nhiều nội dung mới; công tác quản lý tài sản công hiện nay chưa thực sự hiệu quả; việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; việc khai thác, huy động nguồn lực từ tài sản công chưa đạt hiệu quả cao; vẫn còn trường hợp để thất thoát, lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công,...

Ngày 10/12/2019 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Để nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Về việc triển khai thực hiện ban hành các văn bản pháp luật theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn Luật

- Sở Tài chính chịu tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do bộ, cơ quan trung ương, địa phương ban hành liên quan đến quản lý, sử dụng tài sản công, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới bảo đảm phù hợp với quy định của Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành; tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thực hiện nghiêm, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

- Sở Y tế khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế; Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng trong trụ sở làm việc, diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp trong lĩnh vực y tế; Quyết định quy định về tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng trong lĩnh vực Y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế, làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công.

- Sở Giáo dục và Đào tạo khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định Quy định về tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công.

- Sở Khoa học và Công nghệ khẩn trương xây dựng, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định về việc ban hành quy định phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản hình thành thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu giúp UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định xử lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi.

2. Về tăng cường quản lý, sử dụng nhà, đất, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

a) Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và thành viên Ban chỉ đạo rà soát, sắp xếp, xử lý nhà, đất theo Quyết định số 1789/QĐ-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư của các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật, tuyệt đối không để lãng phí, thất thoát tài sản công.

- Đẩy nhanh tiến độ báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp thuộc đối tượng cổ phần hóa) để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý nghiêm, dứt điểm tình trạng sử dụng không đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích,...).

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công; việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng.

- Phối hợp chặt chẽ với các Bộ, cơ quan Trung ương trong việc kiểm tra thực tế hiện trạng sử dụng cơ sở nhà, đất, báo cáo UBND tỉnh để có ý kiến bằng văn bản về phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp Trung ương trên địa bàn tỉnh, đảm bảo thực hiện đúng quy định.

- Rà soát tiến độ, kết quả thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công của tỉnh; tham mưu đề xuất giải pháp tiếp tục tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các quy định hiện hành về quản lý, sử dụng tài sản công, đảm bảo kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định, làm cơ sở thực hiện việc giao, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công.

- Rà soát lại các quy định hiện hành về tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng, bảo đảm phù hợp với quy định hiện hành, làm cơ sở cho việc kiểm soát chi; Rà soát danh mục tài sản mua sắm tập trung của địa phương để ban hành, sửa đổi, bổ sung, bảo đảm căn cứ pháp lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ.

- Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công; xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng, đề xuất UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường và di dời theo quy hoạch theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, làm cơ sở để triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý theo quy định.

- Làm tốt công tác tham mưu đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy định của pháp luật trong việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung; xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trong mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung.

- Khẩn trương trình ban hành quyết định về tài sản có giá trị lớn theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ để phân định thẩm quyền phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức thuộc phạm vi quản lý vào mục đích kinh doanh, cho thuê.

- Xác định giá trị tài sản, xử lý tài sản khi thực hiện cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tuyệt đối không để thất thoát tài sản của Nhà nước.

- Phối hợp với đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu ban hành quy định về phân cấp quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng (diện tích công trình sự nghiệp thuộc cơ sở hoạt động sự nghiệp, xe ô tô chuyên dùng, máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý) theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ; phân cấp thẩm quyền quyết định xác lập sở hữu toàn dân về tài sản và phân cấp thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ; rà soát, đánh giá các quy định về phân cấp đã ban hành để xử lý theo quy định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

b) Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan khẩn trương hoàn thành việc rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi hiện có để thực hiện việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

c) Các Sở, ngành chịu trách nhiệm:

- Chỉ đạo rà soát hiện trạng sử dụng, lập báo cáo hiện trạng các cơ sở nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng và đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý đối với các cơ sở nhà, đất do đơn vị đang quản lý, sử dụng, gửi về Sở Tài chính (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Thời gian chậm nhất ngày 10/4/2020.

- Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị và các nội dung khác có liên quan, hoàn thành chậm nhất ngày 10/4/2020.

- Tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng... theo quy định của pháp luật.

3. Về quản lý, sử dụng xe ô tô.

a) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện:

- Tiếp tục rà soát, khẩn trương đề xuất xử lý xe ô tô dôi dư theo đúng quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô.

- Khẩn trương xây dựng, trình ban hành tiêu chuẩn, định mức xe ô tô chuyên dùng trang bị cho cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh theo quy định tại Điều 17 và Điều 18 Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

b) Các cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm:

- Quản lý, sử dụng xe ô tô theo đúng tiêu chuẩn, định mức, chế độ quy định, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính thực hiện rà soát, trình phương án sắp xếp lại số xe ô tô hiện có và đề xuất xử lý xe ô tô dôi dư của đơn vị theo quy định tại Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11/01/2019 của Chính phủ.

4. Về mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung.

Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu đề xuất, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung theo đúng quy định tại Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản pháp luật liên quan, đảm bảo công khai, minh bạch, tiết kiệm, hiệu quả, thực hiện đúng quy định pháp luật.

5. Về hiện đại hóa công tác quản lý tài sản công.

a) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về kê khai, đăng ký, công khai tài sản nhà nước, đảm bảo toàn bộ tài sản của cơ quan, đơn vị mình phải được phản ánh chính xác, đầy đủ, kịp thời trong cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công.

b) Sở Tài chính phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định của Nhà nước về kê khai, đăng ký, công khai, báo cáo tài sản nhà nước; xử phạt nghiêm theo quy định về pháp luật kế toán, thống kê đối với các đơn vị có hành vi vi phạm trong việc kê khai, đăng ký, công khai, báo cáo tài sản nhà nước; làm tốt công tác tham mưu, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác chỉ đạo, tăng cường quản lý nhà nước, kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện:

a) Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị này; tăng cường chỉ đạo thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong cơ quan, đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị; kiểm điểm trách nhiệm, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các đơn vị, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công; báo cáo kết quả thực hiện gửi Sở Tài chính trước ngày 01 tháng 3 hàng năm để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

b) Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố tăng cường thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

c) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể quần chúng và nhân dân tích cực tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị.

d) Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, cổ vũ, động viên kịp thời những gương điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định trong quản lý, sử dụng tài sản công.

e) Định kỳ hàng năm (cùng với Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản nhà nước của năm), Sở Tài chính tổng hợp kết quả thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTG ngày 10/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Chỉ thị này, gửi Bộ Tài chính trước ngày 15 tháng 3 để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BTVTU (báo cáo);
- TTHĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch;
- CPVP;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Huyện ủy, thành ủy, UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng HĐND tỉnh;
- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; Cổng TTGTĐT tỉnh;
- Các doanh nghiệp có vốn nhà nước;
- CV NCTH;
- Lưu VT,
(H   b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trì