Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2173/KH-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 4 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH CỦA CÔNG DÂN VIỆT NAM VÀ LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT NHẬP CẢNH, XUẤT CẢNH, QUÁ CẢNH, CƯ TRÚ CỦA NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

Thực hiện Quyết định số 351/QĐ-TTg ngày 06/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, trú của người nước ngoài tại Việt Nam (Quyết định số 351/QĐ-TTg), UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định nội dung công việc, phân công rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố; nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Luật cho cá nhân, tổ chức.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của UBND tỉnh; sự phối hp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thi hành Luật.

- Các sở, ngành, UBND các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan được giao chủ trì, phối hp phải chủ động triển khai Kế hoạch, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung trong Quyết định số 351/QĐ-TTg.

II. NỘI DUNG

1. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật sửa đi, b sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nưc ngoài ti Vit Nam.

a) Công an tỉnh chủ trì tuyên truyền, phổ biến nội dung của Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an; cán bộ, công chức và nhân dân; tchức kinh tế, xã hội tại địa phương.

b) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hp với Công an tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành cho cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hp với Công an tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí thường xuyên tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành, đáp ứng yêu cầu người dân dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện.

d) Sở Tư pháp tổ chức phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành lồng ghép trong các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật của Hội đồng phối hp giáo dục pháp luật tỉnh.

Thời gian thực hiện: Năm 2020 và các năm tiếp theo.

2. Rà soát văn bản pháp luật

a) Các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn tchức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đđề nghị sửa đi, bsung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, đảm bảo phù hp với quy định của Luật và gửi kết quả đến Công an tỉnh.

b) Trên cơ sở kết quả rà soát của các sở, ban, ngành, địa phương, Công an tỉnh có trách nhiệm tổng hợp, tham mưu, đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới cho phù hp với thực tiễn.

- Thời gian hoàn thành: Quý II năm 2020.

III. KINH PHÍ

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch này do ngân sách nhà nước bảo đảm, sử dụng trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của các cơ quan, đơn vị và UBND các cấp theo phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành.

2. Các cơ quan được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí và gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự toán ngân sách hàng năm theo quy định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Công an tỉnh có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện triển khai thực hiện nhiệm vụ được nêu trong Kế hoạch; báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an kết quả thực hiện.

2. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện và xây dựng kế hoạch triển khai thi hành Luật trong phạm vi quản lý; hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện đến Công an tỉnh để tổng hp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Công an theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công an;
- TT. Tỉnh
y, TT. HĐND Tỉnh;
- CT, Các PCT UBND Tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên