Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 17 tháng 4 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH TRIỂN KHAI THI HÀNH LUẬT QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀ CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Triển khai Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14 được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/01/2018), Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành tạo cơ sở pháp lý tương đối đầy đủ và đồng bộ để thực hiện thống nhất trong cả nước. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 20/07/2018, Nghị quyết số 19/2019/NQ- HĐND ngày 18/07/2019 về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành các Quyết định liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư của Bộ Tài chính, đảm bảo việc thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh.

Nhìn chung trong thời gian qua, công tác quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh đã dần đi vào nề nếp; tình trạng thất thoát, lãng phí tài sản từng bước được khắc phục; hiệu quả trong sử dụng, khai thác tài sản được chú trọng, góp phần quan trọng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn còn một số cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý, sử dụng tài sản công chưa tốt, việc chấp hành các quy định về tiêu chuẩn, định mức, chế độ sử dụng trụ sở làm việc, xe ô tô công có lúc, có nơi chưa nghiêm; hiệu quả khai thác, sử dụng tài sản công ở một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, còn có trường hợp lãng phí, nhất là đối với đất đai, trụ sở làm việc, xe ô tô công...

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 10/12/2019 về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; để tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, khắc phục triệt để những hạn chế, yếu kém, tạo bước chuyển mới, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh (sau đây gọi là các cơ quan, đơn vị) tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau đây:

1. Tổ chức nghiên cứu, triển khai Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại cơ quan, đơn vị mình và các đơn vị trực thuộc (nếu có). Tiếp tục đẩy mạnh tổ chức phổ biến, tuyên truyền Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và quản lý theo thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ được giao; hoàn chỉnh hồ sơ về tài sản được giao quản lý, sử dụng, đặc biệt là tài sản nhà, đất.

Tiếp tục tổ chức, thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; Chỉ thị số số 20/CT- UBND ngày 9/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường công tác quản lý, sử dụng các trụ sở cũ của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu.

2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị: Giao người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản rà soát lại toàn bộ việc quản lý, sử dụng tài sản công tại cơ quan, đơn vị mình, đề xuất giải pháp để đưa vào sử dụng có hiệu quả đối với các tài sản công được đầu tư mua sắm nhưng không sử dụng hoặc sử dụng không hiệu quả. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản và người đứng đầu cơ quan chủ quản chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khi để xảy ra sai phạm trong việc mua sắm, quản lý, sử dụng tài sản công. Tổ chức xử lý nghiêm trách nhiệm của những cơ quan, đơn vị và cá nhân để xảy ra sai phạm trong quá trình quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công hoặc để đất công bị lấn chiếm.

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công theo trình tự, thủ tục quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính. Thường xuyên rà soát, đánh giá việc chấp hành các quy định đã ban hành, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình thực tế.

4. Đối với việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công

a) Thực hiện nghiêm túc việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất, xe ô tô, máy móc, thiết bị) để quản lý, sử dụng theo đúng tiêu chuẩn, định mức và quy định của pháp luật; đẩy nhanh việc báo cáo kê khai, lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án xử lý theo quy định; tổ chức kiểm tra, rà soát việc thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc phạm vi quản lý đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; xử lý dứt điểm tình trạng sử dụng chưa đúng quy định (cho thuê, cho mượn, bố trí nhà ở, đất ở, sử dụng sai mục đích…). Việc quản lý, sử dụng tài sản công sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại thực hiện đúng quy định của pháp luật. Thực hiện nghiêm quy định pháp luật về đấu giá khi bán, chuyển nhượng tài sản công.

b) Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện đúng quy định của Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công trên địa bàn tỉnh.

5. Đối với việc xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng:

a) Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, đề xuất xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định tại Nghị định số 152/2017/NĐ-CP ngày 27/12/2017 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp, Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị và các Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 7/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng phục vụ hoạt động đặc thù của cơ quan, đơn vị và công trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 8/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phân cấp thẩm quyền ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (trừ máy móc, thiết bị chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Khẩn trương, nghiêm túc thực hiện việc rà soát, sắp xếp, xử lý xe ô tô công sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng và phương án sắp xếp xe ô tô phục vụ công tác.

b) Giao Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương rà soát, xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công chuyên dùng trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành sau khi có quy định chi tiết hướng dẫn của Bộ quản lý chuyên ngành.

6. Khẩn trương xây dựng, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan, đơn vị, hoàn thành trong quý I/2020 (đối với các cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa thực hiện); chú trọng nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác và sử dụng tài sản công; tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực tài chính từ tài sản công theo quy định pháp luật; xác định giá trị quyền sử dụng đất để tính vào giá trị tài sản của cơ quan, đơn vị; tổ chức quản lý, sử dụng, xử lý tài sản công được giao đúng quy định của pháp luật, công khai, minh bạch; thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin đấu thầu, đấu giá, niêm yết giá khi thực hiện mua sắm, thuê, sử dụng tài sản công để cho thuê, liên doanh, liên kết, bán, chuyển nhượng tài sản công, cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn quyền khai thác tài sản kết cấu hạ tầng… theo quy định của pháp luật.

7. Khẩn trương rà soát hiện trạng tài sản so với dữ liệu trên phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công và gửi báo cáo về Sở Tài chính khi có thay đổi, biến động về tài sản. Thực hiện nghiêm quy định về cập nhật, chỉnh lý thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công, từng bước sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công để thay thế thông tin dạng giấy.

8. Giao Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Theo chức năng, nhiệm vụ quản lý, sử dụng tài sản công của ngành khẩn trương tổ chức rà soát, phân loại, xác định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng giao thông (đường thủy nội địa, đường bộ), tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh để thực hiện có hiệu quả việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản theo quy định.

- Chủ trì việc rà soát các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến việc quản lý, sử dụng, khai thác các loại tài sản kết cấu hạ tầng thuộc phạm vi quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh để trình cấp có thẩm quyền ban hành theo quy định.

9. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ hoặc ban hành theo thẩm quyền danh mục nhà, đất phải di dời do ô nhiễm môi trường và di dời theo quy hoạch theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, làm cơ sở để triển khai thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý.

10. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông qua việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

11. Thanh tra tỉnh và các cơ quan thanh tra chuyên ngành tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công, việc quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị; giải quyết dứt điểm các tồn tại trong công tác lập, quản lý hồ sơ và sử dụng tài sản công; triển khai quyết liệt Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, dự trữ quốc gia, kho bạc nhà nước. Xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý có hành vi vi phạm trong quản lý, sử dụng tài sản công. Việc thanh tra, kiểm tra phải thực hiện từ khâu giao tài sản công, lập dự toán, đầu tư xây dựng, mua sắm, quản lý, sử dụng, xử lý tài sản để phòng ngừa sai phạm; tăng cường công tác giám sát của cộng đồng.

Nghiêm cấm các cơ quan, đơn vị sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp vào mục đích cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền.

12. Đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể quần chúng phối hợp thực hiện giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Thông tin - Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông, động viên kịp thời những gương điển hình tốt trong bảo vệ, quản lý, sử dụng tài sản công; tích cực tham gia phát hiện và góp ý, phê phán những hành vi vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản công.

13. Giao Sở Tài chính và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự của cơ quan, bộ phận quản lý tài sản công cấp tỉnh và cấp huyện, bảo đảm năng lực để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại Luật Quản lý, sử dụng tài sản công, các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật. Tiếp tục thực hiện đào tạo, nâng cao chất lượng cho cán bộ làm công tác quản lý tài sản công theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý.

14. Tổ chức thực hiện:

a) Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả Chỉ thị này của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Định kỳ hàng năm (cùng với báo cáo tình hình quản lý, sử dụng tài sản công), yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp kết quả thực hiện các nội dung có liên quan được giao tại Chỉ thị này và Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 12/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, gửi Sở Tài chính trước ngày 28 tháng 2 hàng năm để tổng hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính theo quy định.

c) Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập và các tổ chức đoàn thể thuộc tỉnh chịu trách nhiệm thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thọ