Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 09 tháng 9 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CÁC TRỤ SỞ CŨ CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP TỈNH TẠI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

Trong thời gian qua, Ủy ban nhân dân tỉnh đã dành nguồn lực không nhỏ để đầu tư xây dựng mới và đã di dời các cơ quan, tổ chức, đơn vị về Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa, đã góp phần cải thiện môi trường làm việc và tạo điều kiện thực hiện công tác cải cách hành chính trong các cơ quan nhà nước, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.

Theo chủ trương của Tỉnh ủy, trụ sở các cơ quan, tổ chức, đơn vị tại thành phố Vũng Tàu khi di dời về Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh tại thành phố Bà Rịa phải được thu hồi, bán đấu giá để bù đắp chi phí đã đầu tư xây dựng Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh; trong thời gian chờ đấu giá, cần tiếp tục tận dụng, khai thác có hiệu quả công dụng của các trụ sở thông qua cho thuê, mượn hợp lý. Tuy nhiên, hiện vẫn còn một số cơ quan, đơn vị cấp tỉnh chưa chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và chủ trương của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về sắp xếp lại và xử lý cơ sở nhà đất thuộc trụ sở làm việc, mặc dù đã được bố trí nơi làm việc mới tại Trung tâm Hành chính-Chính trị tỉnh nhưng vẫn giữ lại cơ sở nhà, đất cũ để tự bố trí cho các đơn vị trực thuộc, tự cho thuê, cho mượn, làm cho công tác quản lý, sử dụng trụ sở làm việc kém hiệu quả, gây lãng phí đất đai, tài sản.

Để khắc phục tình trạng trên, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; đồng thời để tăng cường công tác quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở làm việc các các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh:

a) Khẩn trương thực hiện việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước, Quyết định số 140/2008/QĐ-TTg ngày 21 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg. Đến ngày 31 tháng 10 năm 2016 phải hoàn thành việc kê khai và trình phương án tổng thể các cơ sở nhà, đất tại thành phố Vũng Tàu (kể các các đơn vị trực thuộc - nếu có) để UBND tỉnh phê duyệt phương án xử lý các cơ sở nhà đất trước ngày 31 tháng 12 năm 2016.

b) Nghiêm cấm việc cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho đơn vị khác sử dụng (kể cả các cơ quan, đơn vị, tổ chức thuộc phạm vi quản lý) khi chưa có quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh; Chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của cơ quan và các đơn vị trực thuộc phạm vi quản lý để thu hồi ngay đối với các trường hợp tự cho thuê, cho mượn khi chưa được sự đồng ý của UBND tỉnh.

c) Tổ chức bàn giao ngay trụ sở làm việc và các hồ sơ có liên quan cho cơ quan tiếp nhận khi có Quyết định xử lý của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu:

a) Chỉ đạo tiến hành ngay việc rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước nhận bàn giao từ Công an tỉnh mà Ủy ban nhân dân tỉnh đã tạm giao cho Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu bảo quản, trông giữ. Kiên quyết xử lý thu hồi đối với các trường hợp tự cho thuê, cho mượn, tự bố trí cho các đơn vị trực thuộc sử dụng; Xử phạt đối với các hành vi vi phạm hành chính trong quản lý, sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp theo Nghị định số 192/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước; xử lý trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan sai phạm.

b) Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và Sở Xây dựng trong việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu.

c) Phối hợp cung cấp thông tin theo đề nghị của Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh và các ngành có liên quan để lập phương án bán đấu giá các cơ sở nhà, đất theo đúng kế hoạch đã được phê duyệt.

3. Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường:

a) Chủ trì, phối hợp với với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất hàng năm đối với các cơ sở nhà, đất thuộc trụ sở làm việc của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh tại thành phố Vũng Tàu trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở cho việc bán đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

b) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh, Trung tâm Kỹ thuật và Tài nguyên Môi trường tỉnh cung cấp thông tin địa chính, đo vẽ hiện trạng cơ sở nhà, đất khi Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh có yêu cầu.

c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá khởi điểm các cơ sở nhà, đất bán đấu giá.

4. Giám đốc Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan khẩn trương lập quy hoạch 06 cụm đất trụ sở cũ các cơ quan và các cơ sở riêng lẻ trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để có cơ sở tổ chức bán đấu giá.

b) Chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh lập các thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hình thức bán đấu giá khi được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định giá khởi điểm các cơ sở nhà, đất bán đấu giá.

5. Giám đốc Sở Tài chính:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Quyết định 09/2007/QĐ-TTg về việc sắp xếp lại, xử lý nhà đất thuộc sở hữu nhà nước của tỉnh tổ chức kiểm tra hiện trạng việc sử dụng cơ sở nhà, đất của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp tỉnh trên địa bàn thành phố Vũng Tàu để tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đúng theo quy định của Thủ tướng Chính phủ và chủ trương của Tỉnh ủy.

b) Tổng hợp, lập danh mục các cơ sở nhà, đất bán đấu giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo xin ý kiến Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước khi phê duyệt;

c) Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định thu hồi các cơ sở nhà, đất nằm trong danh mục các cơ sở nhà, đất bán đấu giá để giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh lập các thủ tục bán đấu giá theo quy định.

d) Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho thuê, mượn hợp lý trong thời gian chờ bán đấu giá nhằm tận dụng, khai thác có hiệu quả công dụng của các trụ sở theo chủ trương của Tỉnh ủy.

đ) Chủ trì phối hợp với các sở, ngành là thành viên Ban Chỉ đạo 09 tỉnh thẩm định giá bán tài sản trên đất, giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giá cho thuê tài sản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

e) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan báo cáo định kỳ hàng tháng tình hình quản lý, sử dụng và xử lý trụ sở cũ của các đơn vị trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; chủ động xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến quản lý, sử dụng trụ sở, công sở, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

g) Hướng dẫn Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh lập các thủ tục bán đấu giá và cho thuê các cơ sở nhà, đất theo quy định.

6. Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở tỉnh:

a) Lập các thủ tục bán đấu giá, cho thuê các cơ sở nhà, đất theo quy định gửi Sở Tài chính thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; tổ chức bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và cho thuê các cơ sở nhà, đất theo quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

b) Tổ chức bảo vệ, trông giữ các cơ sở nhà, đất được Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

c) Hoàn thành công tác tổ chức bán đấu giá 05 cơ sở nhà đất đã được phê duyệt bán đấu giá, trong năm 2016.

d) Định kỳ hàng tháng lập báo cáo tiến độ bán đấu giá các cơ sở nhà, đất gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

7. Tổ chức thực hiện:

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trực thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũng Tàu tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trình