Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ THUỶ SẢN
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 04/CT-BTS

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH THẮNG LỢI KẾ HOẠCH NĂM 2007

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội số 75/2006/QH11 về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, qua 6 tháng đầu năm, toàn Ngành đã duy trì được tốc độ tăng trưởng nhanh về sản lượng và giá trị kim ngạch xuất khẩu. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 1.863.485 tấn, bằng 49,04% kế hoạch năm và tăng 9,79% so với cùng kỳ; giá trị kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.648.000.000 USD, bằng 45,78% kế hoạch năm và tăng 16,96% so cùng kỳ năm 2006. Tình hình sản xuất kinh doanh thuỷ sản có chuyển biến tích cực. Công tác quản lý có tiến bộ, chủ trương tiếp tục “đột phá cảI cách hành chính và tổ chức lại sản xuất” đã đạt những kết quả bước đầu, tạo điều kiện cho toàn ngành Thuỷ sản đạt được những thành tích quan trọng trong 6 tháng đầu năm 2007 vừa qua.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đã đạt được, ngành Thuỷ sản còn nhiều khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực phát triển.

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007, Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản chỉ thị Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc các Tổng công ty, doanh nghiệp trực thuộc Bộ, Giám đốc các Sở Thuỷ sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng các điều kiện thuận lợi, đẩy mạnh hoạt động trên các lĩnh vực phát triển thuỷ sản, tập trung thực hiện các yêu cầu và nội dung sau:

1. Mục tiêu nhiệm vụ:

Tiếp tục thực hiện chủ trương “Đột phá cải cách hành chính và tổ chức lại sản xuất”. Tổ chức triển khai thực hiện tốt Chương trình hành động của Bộ Thuỷ sản thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X ban hành kèm theo Quyết định số 02/2007/QĐ-BTS ngày 08/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007:

- Tổng sản lượng thuỷ sản: 3.800.000 tấn (sáu tháng cuối năm cần thực hiện 1.936.515 tấn, trong đó sản lượng nuôi trồng thuỷ sản cần thực hiện 1.018.415 tấn).

- Giá trị kim ngạch xuất khẩu: 3.600 triệu USD (sáu tháng cuối năm cần thực hiện 1.952 triệu USD).

2. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính trong năm 2007:

2.1 Củng cố công tác quản lý nhà nước về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản nhằm tổ chức lại quản lý sản xuất, quản lý tàu thuyền, quản lý hệ thống thông tin trên biển.

2.2 Tăng cường quản lý nhà nước về nuôi trồng thuỷ sản, tập trung triển khai các mô hình nuôi tốt, đi đôi với bảo vệ môi trường và tổ chức quản lý môi trường vùng nuôi thuỷ sản, tìm đầu ra có chuyển biến về vốn đầu tư cho thuỷ lợi phục vụ nuôi trồng thuỷ sản.

2.3 Chuyển biến mạnh cải cách các thủ tục hành chính. Tiếp tục lấy trọng tâm cải cách thủ tục hành chính. Triển khai cơ chế một cửa trong đăng ký, đăng kiểm tàu thuyền, đưng ký cơ sở sản xuất kinh doanh, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh thuỷ sản và chứng nhận sản xuất an toàn.

2.4 Tổ chức lại quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng, tách bạch rõ giữa quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng và quản lý dự án, giữa quản lý nhà nước và chỉ đạo các chương trình phát triển sản xuất kinh doanh thuỷ sản. Tách quản lý nhà nước về chất lượng an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản với hoạt động thuần tuý sự nghiệp ở các Trung tâm vùng. Tách quản lý nhà nước ở Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản với các hoạt động dịch vụ đăng kiểm tàu cá.

2.5 Hoàn chỉnh để ban hành thông tư hướng dẫn các Nghị định thi hành Luật Thuỷ sản. Hoàn thành xây dựng Chương trình khai thác hải sản đến năm 2015, tầm nhìn 2020 trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III/2007.

2.6 Rà soát cùng Bộ Tài chính hoàn thành việc quy định về thu phí, lệ phí đăng ký cơ sở sản xuất, kiểm tra chất lượng, an toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản. Rà soát, hoàn chỉnh để ban hành thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 128/2005/NĐ-CP quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuỷ sản.

2.7 Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động thực hiện Luật phòng chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo Quyết định số 07/2006/QĐ-BTS ngày 19/4/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản.

2.8 Các Viện nghiên cứu, Trung tâm, đơn vị sự nghiệp, cơ quan quản lý hành chính thuộc Bộ tiếp tục nghiên cứu thực hiện Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005, Nghị định số 43/2006/NĐ-CP, Nghị định số 130/2005/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ngành Thuỷ sản trong năm 2007:

3.1 Tăng cường quản lý chất lượng, an toàn vệ sinh trong sản xuất, chế biến xuất khẩu thuỷ sản. Đẩy mạnh công tác phối hợp và hướng dẫn các cơ quan quản lý thuỷ sản địa phương chủ động nắm tình hình trên từng địa bàn để có biện pháp kịp thời, quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thuỷ sản từ khâu sản xuất giống, thức ăn, chế phẩm sinh học, nuôi trồng, bảo quản, chế biến và tiêu thụ hàng thuỷ sản. Đẩy mạnh công tác phòng, chống, hạn chế và đẩy lùi tình trạng bơm chích tạp chất vào nguyên liệu thuỷ sản. Tổ chức hướng dẫn ngư dân sản xuất “sạch” kết hợp kiểm soát an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất. Tăng cường công tác kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn vệ sinh các cơ sở chế biến; gắn chất lượng và hiệu quả của nhà doanh nghiệp chế biến xuất khẩu với nhà sản xuất nguyên liệu. Triển khai rộng khắp các công việc để bảo đảm việc truy xuất nguồn gốc lô hàng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, có giảI pháp để giải quyết hiệu quả các vướng mắc về an toàn vệ sinh sản phẩm xuất khẩu vào Nhật Bản, thủ tục xuất khẩu vào thị trường Nga. Kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm từ đầu các vấn đề vướng mắc trong xuất khẩu do an toàn vệ sinh đến các thị trường khác.

3.2 Tập trung hoàn thành xây dựng, điều chỉnh Quy hoạch phát triển sản xuất và tiêu thụ cá tra, ba sa; Quy hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản vùng đồng bằng sông Cửu Long, trước mắt Bộ cùng với UBND một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có biện pháp quản lý đào ao nuôi cá đúng theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch nhằm bảo đảm phát triển nuôi trồng thuỷ sản bền vững. Ổn định giá cá tra, cá ba sa và giá tôm nguyên liệu trên thị trường, đảm bảo ổn định sản xuất và đời sống kinh tế - xã hội của cộng đồng ngư dân.

3.3 Tăng cường công tác đăng ký, đăng kiểm tàu cá theo nội dung Công điện số 01/BTS-CĐ ngày 31/01/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc chấn chỉnh công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá. Nhanh chóng hoàn thiện phân cấp đăng ký, đăng kiểm tàu cá cho các địa phương. Tập trung lực lượng trong và ngoài ngành Thuỷ sản từ trung ương đến địa phương đổi mới cách làm để thực hiện đăng ký, đăng kiểm hết các tàu khai thác thuộc diện phải đăng ký, đăng kiểm để đảm bảo pháp lý cho tổ chức sản xuất trên biển an toàn. Tiếp tục tăng cường kiểm tra và đôn đốc thực hiện Chỉ thị 01/1998/CT-TTg ngày 02/01/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấm sử dụng xung điện, chất nổ, chất độc khai thác thuỷ sản và Chỉ thị số 01/2005/CT-BTS ngày 07/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về tăng cường công tác quản lý, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản.

3.4 Triển khai thực hiện công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động thuỷ sản. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 22/2006/CT-TTg ngày 30/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn cho hoạt động đánh bắt hảI sản trên các vùng biển, đặc biệt là đánh bắt xa bờ và Chỉ thị số 01/2007/CT-BTS ngày 22/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về công tác phòng, chống lụt, bão, tìm kiếm cứu nạn, đảm bảo, đảm bảo an toàn cho người và tàu cá hoạt động thuỷ sản năm 2007. Tích cực, chủ động phối hợp với Ban chỉ huy phòng chống lụt bão trung ương, Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Tài nguyên và Môi trường (Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn), các cơ quan liên quan và chính quyền các cấp từ trung ương đến địa phương để có biện pháp kịp thời hướng dẫn phòng chống lụt, bão và tham gia ứng cứu khi có bão, lụt xảy ra, nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại, rủi ro cho ngư dân và người nuôi trồng thuỷ sản.

Yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Tạ Quang Ngọc