Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-UBND

Bình Dương, ngày 04 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

TỔ CHỨC THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Năm 2019, tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp; bên cạnh những thời cơ và thuận lợi còn đan xen những thách thức và khó khăn đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng và an ninh; các thế lực thù địch lợi dụng các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền, việc điều hành phát triển kinh tế xã hội của địa phương, áp lực giải quyết an sinh xã hội, vấn đề ô nhiễm môi trường,... để tiếp tục đẩy mạnh “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ; thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xuyên tạc chống phá; tuyên truyền, kích động đình công tại một số doanh nghiệp; tình hình khiếu kiện đông người, vượt cấp, trật tự xã hội tiềm ẩn nhiều bất ổn có tác động trực tiếp đến nhiệm vụ chung của tỉnh Bình Dương. Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ nhiệm vụ Quốc phòng địa phương, xây dựng khu vực phòng thủ, đối ngoại quốc phòng, ngoại giao nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững và ổn định. Chất lượng công tác Quốc phòng địa phương được nâng cao; chính sách đối với người có công với cách mạng, gia đình chính sách luôn được quan tâm, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Năm 2020 trong nước diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 75 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Để thực hiện tốt công tác Quốc phòng địa phương năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Chủ trì phối hợp với các sở, ngành tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác Quốc phòng địa phương năm 2020 như sau:

a) Công tác quán triệt, triển khai thực hiện

Tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác Quốc phòng địa phương năm 2020. Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác Quốc phòng địa phương. Triển khai thực hiện Luật Dân quân tự vệ số 48/2019/QH14 năm 2019; Luật Quốc phòng năm 2018 và Kết luận của Bộ Chính trị (sau tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị); Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/02/2015 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới. Các Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 về công tác Quốc phòng ở Bộ ngành Trung ương, địa phương; Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 về Khu vực phòng thủ; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 về phòng thủ Dân sự...

b) Công tác xây dựng khu vực phòng thủ và sẵn sàng chiến đấu

- Chăm lo xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt việc quy hoạch kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng tiềm lực và thế trận trong khu vực phòng thủ trên địa bàn tỉnh ngày càng vững chắc; kế hoạch động viên quốc phòng, bảo đảm nhu cầu quốc phòng năm đầu chiến tranh. Kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng khi được lệnh của cấp trên.

- Tham gia thẩm định về quy hoạch các đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội có liên quan đến quốc phòng, an ninh; rà soát, bổ sung quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng kết hợp với phát triển kinh tế - xã hội theo hướng cơ bản, lâu dài, bền vững. Tham mưu bảo đảm ngân sách cho công tác quốc phòng; tạo thế trận liên hoàn giữa các địa phương, đơn vị trong địa bàn về Quốc phòng địa phương; hỗ trợ, chi viện lực lượng cho tỉnh Bình Phước trong nhiệm vụ bảo vệ biên giới; ưu tiên cho xây dựng các công trình trong thế trận quân sự khu vực phòng thủ và mua sắm trang bị A2, vật chất phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn. Khảo sát và hoàn chỉnh hồ sơ xây dựng trường bắn bộ binh của tỉnh để triển khai thực hiện. Củng cố kiện toàn các Ban Chỉ đạo, Hội đồng kiêm nhiệm ở các cấp, nâng cao chất lượng hoạt động góp phần hoàn thành các chỉ tiêu công tác Quốc phòng địa phương năm 2020; tăng cường vai trò quản lý Nhà nước, kiểm tra, giám sát về tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

- Chủ động nắm chắc tình hình, đề xuất Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh những chủ trương, giải pháp giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả trong hoạt động giao lưu, kết nghĩa giữa tỉnh Bình Dương với các địa phương và đơn vị Quân đội thuộc Hoàng gia Campuchia.

- Triển khai thực hiện quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Đề án tuyên truyền, phổ biến, tập huấn Luật Dân quân tự vệ năm 2019”; ban hành, triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác Quốc phòng địa phương theo giai đoạn 2019-2025.

- Rà soát, bổ sung điều chỉnh hệ thống văn kiện sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ theo Thông tư số 108/2016/TT-BQP ngày 16/7/2016 của Bộ Quốc phòng; điều chỉnh kế hoạch sử dụng Dân quân tự vệ tình trạng khẩn cấp, tác chiến phòng thủ, sử dụng Dân quân tự vệ bảo vệ vùng trời trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; tổ chức huấn luyện Dân quân tự vệ tham gia diễn tập chiến thuật theo kế hoạch của Quân khu. Chỉ đạo, hướng dẫn Dân quân tự vệ phối hợp hoạt động theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng khác trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng; Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

c) Công tác Giáo dục Quốc phòng và an ninh

- Phát huy hiệu quả hoạt động Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh các cấp; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước về công tác Giáo dục Quốc phòng an ninh đến cơ sở.

- Cử cán bộ đối tượng 2 và mời các chức sắc, nhà tu hành người đứng đầu các tổ chức tôn giáo; trưởng các họ tộc, người có uy tín trong cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh tham gia bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng an ninh do Quân khu tổ chức. Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh phối hợp Trường Chính trị và Trường Quân sự Quân khu tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật cho đối tượng 3 dân chính Đảng, đối tượng 3 thuộc các bộ ngành Trung ương trên địa bàn, đối tượng 3, 4 (Sĩ quan, Quân nhân chuyên nghiệp Quân đội) sau khi giải thể Trường Quân sự tỉnh.

- Tham mưu việc bồi dưỡng giáo viên giáo dục Quốc phòng an ninh cho các trường Trung học phổ thông theo Quyết định số 607/QĐ-TTCP, ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường kiểm tra, theo dõi việc tổ chức giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh ở các trường, các cơ sở giáo dục được giao tự chủ trong giảng dạy môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh.

d) Công tác xây dựng lực lượng

- Kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, Ban Chỉ huy quân sự cơ quan, tổ chức; quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, cán bộ khu đội, ấp đội đủ về số lượng, có chất lượng, đúng Luật Dân quân tự vệ. Xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ cấp tỉnh đạt 1,3% so dân số, cấp huyện xây dựng đủ chỉ tiêu theo quyết định của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh giao. Tỷ lệ đảng viên Dân quân tự vệ đạt từ 26,7% trở lên, (đảng viên trong Dân quân đạt 24% trở lên); Tự vệ đạt 10% - 20% so với tổng số cán bộ, công nhân viên chức. Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của Chi bộ quân sự cấp xã, 100% Chi bộ quân sự có chi ủy; 100% Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã tham gia cấp ủy địa phương; Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh có chi bộ; 100% Tiểu đội Dân quân thường trực có đảng viên, 100% Trung đội Dân quân thường trực, Dân quân cơ động có tổ đảng; 100% khu đội, ấp đội trưởng là đảng viên.

- Tổ chức xây dựng Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh theo Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 01/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc phê chuẩn Đề án tổ chức, xây dựng Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh; tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, hoạt động, sẵn sàng làm nhiệm vụ khẩn cấp; kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng với bảo đảm đầy đủ các chế độ, chính sách theo Nghị quyết số 22/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chế độ, chính sách đối với Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh của tỉnh Bình Dương.

- Chọn nguồn đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học ngành Quân sự cơ sở đạt 100% chỉ tiêu Quân khu giao. Xây dựng “Đề án tổ chức xây dựng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ chính sách cho Dân quân tự vệ giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo”.

- Tổ chức tốt các hoạt động Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Dân quân tự vệ (28/3/1935 - 28/3/2020); tích cực viết, gửi tin, bài đăng Tạp chí Quân sự Quốc phòng và Khoa học Quân sự.

đ) Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ; tuyển sinh quân sự

Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu cả 3 cấp (1.600/1.600 thanh niên), đảng viên đạt 02% trở lên (kết nạp từ 6 tháng trở lên); nâng cao chất lượng thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học; thực hiện công tác tuyển sinh quân sự năm 2020 có chất lượng.

e) Công tác dân vận, chính sách hậu phương Quân đội

Tích cực làm công tác dân vận, tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đạt hiệu quả thiết thực. Thực hiện tốt công tác chính sách đối với Quân đội, hậu phương Quân đội; tham mưu giải quyết tốt chế độ, chính sách theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 và Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

g) Công tác bảo đảm Hậu cần - Kỹ thuật

Bảo đảm đầy đủ và kịp thời các chế độ tiêu chuẩn cho bộ đội, lực lượng Dự bị động viên, Dân quân tự vệ theo quy định; bảo đảm đầy đủ kinh phí cho công tác quốc phòng địa phương. Quản lý, sử dụng ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; chú trọng củng cố doanh trại chính quy, cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp; tích cực ứng dụng khoa học, công nghệ vào tăng gia sản xuất hiệu quả. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”.

i) Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát

- Chuẩn bị và phục vụ Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra tỉnh Bình Dương về công tác sẵn sàng chiến đấu của Dân quân tự vệ bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Kiểm tra kết quả mua sắm trang phục, trang bị, công cụ hỗ trợ Dân quân tự vệ; chi trả phụ cấp trách nhiệm cho Ban Chỉ huy quân sự, cán bộ kiêm nhiệm chỉ huy đơn vị tự vệ cơ quan, tổ chức ở cơ sở. Kiểm tra việc tổ chức, xây dựng và hoạt động của Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh.

- Tổ chức thanh tra công tác Quốc phòng địa phương theo Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành Trung ương, địa phương theo kế hoạch Thanh tra quốc phòng Quân khu.

2. Công an tỉnh

- Xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh. Phối hợp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện hiệu quả Nghị định số 133/2015/NĐ-CP và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ; tổ chức hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết định kỳ theo Quy chế đã xác định. Kịp thời tham mưu thành lập Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về an ninh chính trị.

- Hỗ trợ huấn luyện Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh về nghiệp vụ giải quyết các tình huống về an ninh trật tự, phương án xử lý các tình huống A2, các tình huống về phòng thủ dân sự; thống nhất điều chỉnh, bổ sung Quy chế hoạt động giữa Công an - Quân sự tỉnh khi sử dụng Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh.

- Chỉ đạo Công an cấp huyện, cấp xã phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự cùng cấp xác minh tiêu chuẩn chính trị, đạo đức đối với công dân được xét tuyển nghĩa vụ quân sự, tham gia Dân quân thường trực theo quy định Thông tư số 50/2016/TTLT-BQP-BCA ngày 15/4/2016 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an quy định tiêu chuẩn chính trị tuyển chọn công dân vào phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam.

3. Các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan

Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo có hiệu quả chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng; thực hiện tốt quy chế, trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh ở một số nội dung chính sau:

- Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác Quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương; Quyết định số 2412/2011/QĐ-TTg ngày 19/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng với phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn cả nước giai đoạn 2011-2020; Quyết định số 13/2012/QĐ-TTg ngày 23/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế kết hợp kinh tế - xã hội với quốc phòng trong khu vực phòng thủ. Tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh phát động.

- Cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh do Quân khu, tỉnh tổ chức đạt 100% chỉ tiêu; phối hợp Hội đồng Giáo dục Quốc phòng an ninh tỉnh tổ chức bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh cho 100% cán bộ, đảng viên đối tượng 4 và các đối tượng khác theo quy định.

- Thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cơ quan và đơn vị tự vệ; tham gia tập huấn, huấn luyện lực lượng tự vệ cơ quan theo chương trình quy định; bảo đảm kinh phí hoạt động của lực lượng Tự vệ theo quy định của pháp luật.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2020. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch “Nâng cao năng lực tham mưu và tổ chức thực hiện công tác QPĐP giai đoạn 2019 - 2025”.

- Chỉ đạo Công an, quân sự cùng cấp xây dựng các phương án, kế hoạch xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương; thực hiện nghiêm Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ.

- Cử cán bộ thuộc đối tượng 2, 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh do Quân khu, tỉnh tổ chức đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Quốc phòng an ninh cho cán bộ thuộc đối tượng 4 theo phân cấp và các đối tượng khác; phổ biến kiến thức Quốc phòng an ninh toàn dân đạt hiệu quả thiết thực.

- Thực hiện các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu cả 2 cấp, đảng viên đạt 2% trở lên (kết nạp từ 6 tháng trở lên); nâng cao chất lượng thanh niên có trình độ cao đẳng, đại học nhập ngũ; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tuyển sinh quân sự năm 2020 đạt chất lượng cao.

- Tiếp tục thực hiện xây dựng lực lượng Dân quân tự vệ đủ số lượng và nâng cao chất lượng; xây dựng Ban Chỉ huy quân sự xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; bố trí 100% Chỉ huy trưởng và 02 Chỉ huy phó Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phải qua đào tạo Trung cấp, cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở; tổ chức xét tuyển Dân quân tham gia Đại đội Dân quân thường trực cấp tỉnh bảo đảm 100% chỉ tiêu và chất lượng. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả và rộng khắp xây dựng đơn vị Tự vệ trong các doanh nghiệp FDI. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác huấn luyện, hoạt động của Dân quân tự vệ, nhất là nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng Dân quân thường trực, Dân quân cơ động, Trung đội Dân quân thường trực hoạt động các khu công nghiệp và các thành phần Dân quân tự vệ khác sẵn sàng huy động tham gia làm nhiệm vụ khẩn cấp.

- Bảo đảm ngân sách cho hoạt động quốc phòng địa phương theo quy định của pháp luật; bảo đảm tốt nhu cầu sinh hoạt, học tập, công tác, sẵn sàng chiến đấu; sửa chữa, làm mới hệ thống biển, bảng chính quy của Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; mua sắm bổ sung, quản lý, sử dụng trang bị, phương tiện, công cụ hỗ trợ cho lực lượng Dân quân tự vệ hoạt động.

- Thực hiện tốt chính sách hậu phương Quân đội; đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo các đối tượng chính sách. Giải quyết dứt điểm hồ sơ chính sách cho các đối tượng còn tồn đọng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện tốt công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này.

Giao cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, trực tiếp triển khai và phối hợp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư lệnh QK7;
- Bộ Tham mưu QK7;
- TTTU, HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Ban QL KCN Việt Nam - Singapore;
- Các Tổng Công ty trực thuộc tỉnh;
- Bộ CHQS tỉnh, Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- LĐVP, (L, V), Phước, TH;
- Lưu: VT (150).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Thanh Liêm