Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 01/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 21 tháng 02 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Căn cứ Chỉ thị số 41/CT-BTL ngày 09/01/2020 của Tư lệnh Quân khu 9 về một số mặt công tác quốc phòng địa phương năm 2020; Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 30/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2020.

Để quán triệt, triển khai và thực hiện toàn diện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương (QPQSĐP). Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị) tập trung thực hiện một số mặt công tác QPQSĐP năm 2020 như sau:

1. Quán triệt, thực hiện các chủ trương về công tác quốc phòng

Quán triệt quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác QPQSĐP; Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới, Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22/02/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT);

Thực hiện Nghị định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở bộ, ngành trung ương, địa phương và Thông tư số 99/2019/TT-BQP ngày 06/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 168/2018/NĐ-CP, kết hợp với thực hiện Chỉ thị số 36/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện (VMTD), xây dựng thế trận quân sự, an ninh và xây dựng ấp, khóm và xã chiến đấu trong KVPT; Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự; Nghị định số 164/2018/NĐ-CP ngày 21/12/2018 của Chính phủ về kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng; Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ quy định về tổ chức xây dựng kế hoạch và biện pháp thực hiện động viên quốc phòng.

Tiếp tục quán triệt Chỉ thị 12-CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng, an ninh (GDQPAN); triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về công tác Dân quân tự vệ (DQTV), GDQPAN.

2. Chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác GDQPAN

Quán triệt, nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác GDQPAN; củng cố, kiện toàn Hội đồng GDQPAN các cấp, bổ sung, điều chỉnh qui chế hoạt động, giao nhiệm vụ cho các thành viên gắn với chức trách nhiệm vụ được phân công, thực hiện tốt chức năng làm tham mưu, tư vấn và tổ chức thực hiện, tạo chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (KTQPAN) cho các đối tượng và phổ biến KTQPAN cho toàn dân.

Hội đồng GDQPAN tỉnh tăng cường biện pháp chỉ đạo, quản lý các đối tượng bồi dưỡng KTQPAN theo quy định của Luật GDQPAN; Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25/02/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQPAN; Hướng dẫn số 90/HD-HĐGDQPAN ngày 31/5/2016 của Hội đồng GDQPAN Trung ương; cử cán bộ tham gia các khóa bồi dưỡng KTQPAN đối tượng 1, đối tượng 2 theo quy định.

Trường Chính trị tỉnh thực hiện Thông tư số 39/2014/TT-BQP ngày 03/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về ban hành chương trình khung GDQPAN cho người học trong trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức quán triệt, thực hiện tốt chương trình GDQPAN cho học sinh, sinh viên; bảo đảm nguồn đào tạo giáo viên dạy môn GDQPAN theo Quyết định 607/2014/QĐ-TTg ngày 24/4/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Trung tâm GDQPAN Trường Đại học Trà Vinh tiếp tục thực hiện Thông tư liên tịch số 123/2015/TTLT-BQP-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 05/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về liên kết dạy môn GDQPAN cho sinh viên.

Chủ động vận dụng thực tế ở cơ sở trong công tác phổ biến KTQPAN cho toàn dân, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, kết hợp lễ hội truyền thống và trong thực hiện các phong trào của cuộc vận động xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ sở; tạo chuyển biến tích cực về ý thức, nhận thức, trách nhiệm của toàn dân trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

3. Xây dựng cơ quan quân sự địa phương VMTD, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác QPQSĐP

Tăng cường chỉ đạo xây dựng cơ quan quân sự địa phương các cấp VMTD; làm tốt chức năng tham mưu trong công tác QPQSĐP. Xây dựng lực lượng dự bị động viên (DBĐV) bảo đảm quân số, đúng cơ cấu tổ chức, nâng cao tỉ lệ đúng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị; thực hiện tốt chỉ tiêu huấn luyện và kiểm tra sẵn sàng động viên; công tác tuyển quân đúng quy định, bảo đảm chất lượng về mọi mặt, hoàn thành 100% chi tiêu giao quân; thực hiện có hiệu quả tuyển sinh quân sự và tuyển sinh đào tạo cán bộ quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học.

Tiếp tục tăng cường các biện pháp đồng bộ và toàn diện trong thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về DQTV; quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết số 547-NQ/ĐU ngày 25/12/2017 của Đảng ủy Quân khu về lãnh đạo xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh về chính trị trong tình hình mới. Duy trì kết nạp DQTV thực hiện đồng thời với công tác tuyển quân theo Hướng dẫn số 737/HD-BTL ngày 24/4/2017 của Bộ Tư lệnh Quân khu về thứ tự các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện đăng ký, quản lý chặt chẽ DQTV, bảo đảm đầy đủ hồ sơ quy định. Xây dựng DQTV đúng Luật và Đề án của tỉnh; thường xuyên kiện toàn dân quân cơ động ở các địa bàn trọng điểm về quốc phòng và an ninh; Ban Chỉ huy Quân sự cấp huyện có tổ chức đơn vị dân quân biển phải gắn với hợp tác xã, tổ đoàn kết, phương tiện tàu thuyền, ngư trường đánh bắt, thực hiện tốt khâu quản lý, chỉ huy, huấn luyện, hoạt động. Tiếp tục rà soát xây dựng lực lượng Tự vệ trong cơ quan, doanh nghiệp; chỉ đạo xây dựng Tự vệ trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Triển khai thực hiện tốt quy định về tổ chức Tự vệ trong các công ty, doanh nghiệp theo Chỉ thị số 83/CT-BQP ngày 25/6/2012 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Hướng dẫn số 1134/HD-TM ngày 9/7/2012 của Bộ Tổng Tham mưu; kịp thời điều chỉnh, bổ sung kế hoạch mở rộng DQTV trong các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) theo quy định.

Chỉ đạo xây dựng nâng cao chất lượng chính trị, phát triển đảng viên trong DQTV đạt tỷ lệ 25% trở lên. Tổ chức chi bộ quân sự đúng cơ cấu, thành phần theo Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW ngày 15/5/2017 Ban Tổ chức Trung ương; giữ vững 100% chi bộ quân sự cấp xã có cấp ủy.

Tiếp tục đào tạo đại học, cao đẳng ngành quân sự cơ sở theo nhu cầu tổ chức, biên chế cán bộ quân sự cấp xã. Chú trọng thực hiện quy hoạch, sử dụng cán bộ sau đào tạo (năm 2020 có 100% Chỉ huy trưởng, Chỉ huy phó quân sự cấp xã qua đào tạo, trong đó, có trên 60% qua đào tạo cao đẳng, đại học). Kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã đủ về số lượng, bảo đảm chất lượng theo Nghị định số 03/2016/NĐ-CP ngày 05/01/2016 của Chính phủ.

Tăng cường chỉ đạo, củng cố kiện toàn Ban Chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức; quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng theo phân cấp; tăng cường công tác phối hợp giữa Ban Chỉ huy Quân sự với các cơ quan, tổ chức trong chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ xây dựng lực lượng Tự vệ; tham mưu cho cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện tốt công tác quốc phòng theo quy định của pháp luật.

Thực hiện tốt Thông tư số 02/2016/TT-BQP ngày 08/01/2016 của Bộ trưởng Bộ quốc phòng về chương trình tập huấn, huấn luyện và tổ chức diễn tập, hội thi, hội thảo DQTV; bảo đảm 100% đơn vị cơ sở và 80% trở lên lực lượng DQTV được tập huấn, huấn luyện, đạt chất lượng và bảo đảm an toàn.

Quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị định số 133/2015/NĐ-CP ngày 28/12/2015 của Chính phủ quy định việc phối hợp của Dân quân tự vệ với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ biên giới, biển, đảo; bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở cơ sở; bảo vệ và phòng, chống cháy rừng, Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 05/9/2019 của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng; bảo vệ an toàn các ngày Lễ, Tết, các sự kiện quan trọng và Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cơ quan quân sự các cấp chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức tổng kết thực thực hiện Đề án số 3993/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức, hoạt động, chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ giai đoạn 2016 - 2020 và đề xuất các chủ trương, giải pháp thiết thực để xây dựng Đề án giai đoạn 2021 - 2025. Quan tâm bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho DQTV theo quy định. Tích cực, chủ động vận động các nguồn hợp pháp khác để bảo đảm cho hoạt động của DQTV.

4. Kết hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng và an ninh và xây dựng KVPT vững chắc

Các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phải căn cứ các quy định có liên quan của cơ quan có thẩm quyền về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh nhằm đảm bảo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; tiếp tục thực hiện đề án, quy hoạch xây dựng KVPT, huy động sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực của địa phương vào xây dựng các công trình theo quy hoạch; chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự, kết hợp thực hiện nhiệm vụ khu vực phòng thủ và phòng thủ dân sự; từng bước xây dựng thế trận quân sự trong KVPT ngày càng vững chắc, sẵn sàng đối phó thắng lợi trong mọi tình huống.

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cấp xã vững mạnh về quốc phòng, an ninh đạt 95% trở lên theo Chỉ thị số 36/2005/CT-TTg ngày 17/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức thẩm định chặt chẽ, đảm bảo chất lượng, đúng quy trình.

Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung hoàn chỉnh quyết tâm, hệ thống kế hoạch của cơ quan quân sự, hệ thống kế hoạch B (kế hoạch bảo đảm nhu cầu năm đầu chiến tranh ở các cấp) theo hướng dẫn của cấp trên; thực hiện công tác khảo sát khả năng động viên nền kinh tế quốc dân bảo đảm cho năm đầu chiến tranh.

5. Tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về công tác DQTV, GDQPAN

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác quốc phòng, DQTV, GDQPAN và chỉ thị của Quân khu, các huyện, thị xã, thành phố xác định rõ nội dung, nhiệm vụ quan trọng trong thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ban hành văn bản cụ thể hóa ở cấp mình để tổ chức thực hiện.

Phát huy tốt vai trò tham mưu của cơ quan quân sự các cấp về quản lý nhà nước trong thực hiện chế độ, chính sách đối với DQTV và GDQPAN.

Định kỳ hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán chi bảo đảm cho DQTV, GDQPAN gửi Sở Tài Chính thẩm định, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh để trình Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định.

Hội đồng GDQPAN tỉnh kiểm tra công tác GDQPAN các huyện, thị xã, thành phố theo quy định; chuẩn bị phục vụ công tác kiểm tra của Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQPAN Trung ương; Bộ Chỉ huy Quân tỉnh kiểm tra công tác DQTV đối với Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố theo kế hoạch.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phối hợp triển khai thực hiện Chỉ thị này. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện và tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- BTLQK9 (b/c);
- TT TU, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh (3 hệ);
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (03b);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- BLĐ VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm