Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/CT-UBND

Thái Bình, ngày 02 tháng 01 năm 2020

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - QUÂN SỰ ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2020

Năm 2019, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tổ chức thành công cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao.

Tuy nhiên, công tác tham mưu, hướng dẫn, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số đơn vị chưa sâu, hiệu quả các mặt công tác chưa đồng đều; chất lượng khám tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự ở một số địa phương chưa chặt chẽ, phải bù đổi sau giao quân; việc phối hợp giữa Dân quân tự vệ với các lực lượng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có thời điểm chưa thường xuyên, hiệu quả chưa cao; một bộ phận cán bộ cơ sở chưa thực sự quan tâm đến công tác Dân quân tự vệ.

Năm 2020 là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định thắng lợi mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra. Tình hình quốc tế, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cơ hội, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Các thế lực thù địch phản động tiếp tục thúc đẩy “Diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” chống phá ta nhất là trên không gian mạng, trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp, triệt để lợi dụng nói xấu, tuyên truyền, kích động lôi kéo nhân dân, công nhân gây ra biểu tình, đình công, lãn công.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 3 và để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, các cơ quan trung ương trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản của Trung ương, của tỉnh về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, trọng tâm là Luật Quốc phòng, Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX, khóa XI) về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 16/4/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 25/7/2018 của Bộ chính trị về chiến lược bảo vệ tổ quốc trên không gian mạng đến cán bộ, Đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang nắm vững quan điểm của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với phát triển kinh tế - xã hội; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng, chủ động đấu tranh phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch trên mọi lĩnh vực; tích cực đấu tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc, phản động, đặc biệt trên lĩnh vực không gian mạng; thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương năm 2020.

2. Thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, bảo đảm giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong lực lượng vũ trang tỉnh; 100% cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân; đề cao cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu và là lực lượng nòng cốt trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Chủ động hiệp đồng chặt chẽ, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng theo Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh. Thực hiện tốt công tác đào tạo sỹ quan dự bị bằng ngân sách địa phương; tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ và Pháp lệnh về lực lượng dự bị động viên (từ 01/7/2020 là Luật Lực lượng dự bị động viên).

3. Kiện toàn cơ quan quân sự các cấp, tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, vững mạnh toàn diện “tiêu biểu, mẫu mực”; duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, quản lý, rèn luyện kỷ luật; kịp thời điều chỉnh bổ sung, xây dựng các phương án tác chiến, kế hoạch động viên các cấp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền, vùng trời, vùng biển và các sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt trong dịp Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện trong năm Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA lần thứ 41 và Kỷ niệm 130 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890-21/3/2020).

Thực hiện tốt công tác huấn luyện, nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng; chú trọng huấn luyện các đơn vị binh chủng, đơn vị cơ động chiến đấu; tham gia hội thao, hội thi các cấp đạt kết quả cao. Xây dựng “Đề án diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, huyện, thành phố; các sở ngành của tỉnh trong nhiệm kỳ 2021-2025”.

Tổ chức tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, bảo đảm hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng tốt, đúng pháp luật, an toàn tiết kiệm.

4. Thực hiện có hiệu quả việc kết hợp quốc phòng với kinh tế - xã hội và kinh tế - xã hội với quốc phòng, đẩy nhanh tiến độ quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình quân sự trong thế trận khu vực phòng thủ tỉnh và các huyện, thành phố. Tiếp tục thực hiện các Đề án, Dự án phục vụ công tác quốc phòng - quân sự địa phương của tỉnh. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng cung cấp khu vực phòng thủ, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chính trị, nâng cao đời sống sinh hoạt và sức khỏe cho lực lượng vũ trang. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông.

5. Tích cực, chủ động giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng còn tồn sót theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg , số 49/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 102/2018/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP và Thông tư số 202/2013/TT-BQP của Bộ Quốc phòng. Phát huy có hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 515 của tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sỹ.

Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020); 130 năm Ngày thành lập tỉnh Thái Bình (21/3/1890-21/3/2020) và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh năm 2020; khánh thành tượng đài Bác Hồ với nông dân; 45 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9 (02/9/1945-02/9/2020); 75 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 3 (31/10/1945-31/10/2020).

Nhận Chỉ thị, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, thường xuyên báo cáo kết quả về Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Tư lệnh Quân khu 3;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Lãnh đạo HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, MTTQ và đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Đặng Trọng Thăng