Thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án xây dựng mới nhóm C và chưa đến mức lập dự án có liên quan đến đường từ cấp IV trở xuống và trường hợp không thuộc thẩm quyền của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Dự án sửa chữa, cải tạo, nâng cấp liên quan đến đường từ cấp III trở xuống) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác do Khu Quản lý Đường bộ quản lý - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-BS82
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Khu quản lý Đường bộ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông (Phòng Quản lý Vận tải & An toàn GT) thuộc Khu Quản lý Đường bộ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Văn phòng Khu quản lý Đường bộ; hoặc,
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng