Thủ tục hành chính: Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu (Dự án liên quan đến đường bộ cao tốc, đường bộ có quy chế quản lý khai thác riêng) trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin

Số hồ sơ: B-BGT-BS80
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông thuộc Bộ GTVT
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các cơ quan, đơn vị được giao quản lý quốc lộ
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Văn phòng Bộ Giao thông vận tải; hoặc,
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng