Thủ tục hành chính: Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Gia hạn chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với quốc lộ đang khai thác - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS83
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan chấp thuận lần đầu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Cơ quan chấp thuận lần đầu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Các đơn vị được giao quản lý quốc lộ
Cách thức thực hiện: - Trực tiếp tại Văn phòng Cơ quan chấp thuận lần đầu; hoặc,
- Thông qua hệ thống bưu chính
Thời hạn giải quyết: Trong 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản gia hạn chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng