Thủ tục hành chính: Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam - Bến Tre

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam - Bến Tre

Số hồ sơ: T-BTR-169152-TT
Cơ quan hành chính: Bến Tre
Lĩnh vực: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp Bến Tre
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh bến Tre
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; 30 ngày (đối với trường hợp phức tạp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Phiếu lý lịch tư pháp
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng