Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24  tháng 8 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tại Công văn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp và Tổ trưởng Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre.

1. Trường hợp thủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tục hành chính mới được ban hành thì áp dụng đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợp thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa được công bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

Điều 2. Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trình Uỷ ban nhân dân công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1 Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhất không quá mười ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lực thi hành.

Đối với các thủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30 trình Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá mười ngày kể từ ngày phát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này hoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

 THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh)

Phần I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TƯ PHÁP TỈNH BẾN TRE

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Đơn vị thực hiện thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC HỘ TỊCH - TƯ PHÁP KHÁC

01

Đăng ký lại việc nuôi con nuôi của công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc của người nước ngoài đã đăng ký tại Việt Nam

Nuôi con nuôi

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

02

Công nhận việc nuôi con nuôi đã được tiến hành ở nước ngoài

Nuôi con nuôi

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

03

Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

04

Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch- Tư pháp khác, Sở Tư pháp

05

Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

06

Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

07

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

08

Đăng ký việc chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

09

Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

10

Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

11

Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

12

Cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

13

Ghi chú vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch đã đăng ký trước cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha mẹ con

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

14

Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

15

Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

16

Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

17

Đăng ký việc xác định lại dân tộc có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch- Tư pháp khác, Sở Tư pháp

18

Bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

19

Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

20

Cấp giấy đăng ký hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

21

Gia hạn hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

22

Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

23

Chấm dứt hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

24

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

25

Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam

Hành chính tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

26

Thành lập Đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

27

Phê duyệt điều lệ Đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

28

Tổ chức đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

29

Phê chuẩn kết quả đại hội Đoàn luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

30

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

31

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư  khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

32

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

33

Thành lập Văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

34

Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

35

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

36

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho Công ty luật nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

37

Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của Công ty luật nước ngoài 

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

38

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, Công ty luật nước ngoài  do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

39

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

40

Cấp lại giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

41

Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

42

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

43

Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

44

Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm Tư vấn pháp luật

Bổ trợ tư pháp

Phòng Hộ tịch - Tư pháp khác, Sở Tư pháp

II. LĨNH VỰC CÔNG CHỨNG

01

Tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Bổ trợ tư pháp

Văn phòng - Sở Tư pháp

02

Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng

Bổ trợ tư pháp

Văn phòng - Sở Tư pháp

03

Thành lập Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

Văn phòng - Sở Tư pháp

04

Đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

Văn phòng - Sở Tư pháp

05

Chấm dứt hoạt động của Văn phòng công chứng

Bổ trợ tư pháp

Văn phòng - Sở Tư pháp

06

Công chứng hợp đồng giao dịch đã được soạn thảo sẵn

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

07

Công chứng hợp đồng, giao dịch do công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

08

Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

09

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

10

Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

11

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

12

Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

13

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

14

Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

15

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

16

Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

17

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

18

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

19

Công chứng hợp đồng mua bán nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

20

Công chứng hợp đồng đổi nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

21

Công chứng hợp đồng cho mượn, cho ở nhờ nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

22

Công chứng hợp đồng thuê  nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

23

Công chứng hợp đồng tặng cho nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

24

Công chứng hợp đồng thế chấp nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

25

Công chứng hợp đồng góp vốn bằng nhà ở

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

26

Công chứng di chúc

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

27

Nhận giữ di chúc

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

28

Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

29

Công chứng văn bản khai nhận di sản

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

30

Công chứng văn bản từ chối nhận di sản

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

31

Công chứng việc sửa đổi bổ sung hợp đồng

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

32

Công chứng huỷ bỏ hợp đồng, giao dịch

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

33

Cấp bản sao văn bản công chứng

Bổ trợ tư pháp

Phòng Công chứng - Sở Tư pháp

III. LĨNH VỰC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

01

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

02

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

03

Thay thế trợ giúp viên pháp lý tham gia tố tụng hoặc luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

04

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia đại diện ngoài tố tụng

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

05

Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

06

Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

07

Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

08

Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

09

Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

10

Thu hồi thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

11

Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

12

Thay đổi giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp

13

Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải

Trợ giúp pháp lý

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước - Sở Tư pháp