Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất cấp lại hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy phép - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với trường hợp giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất cấp lại hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy phép - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271841-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) và nhận kết quả trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung giấy phép :Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Trường hợp cấp lại Giấy phép kinh doanh đối Giấy phép bị mất, trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng