Thủ tục hành chính: Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp phù hiệu cho xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hoá bằng công-ten-nơ, xe vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271865-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển đăng ký tại địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính và 08 ngày làm việc đối với phương tiện mang biển số đăng ký không thuộc địa phương nơi giải quyết thủ tục hành chính
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phù hiệu xe taxi; xe hợp đồng; xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ; xe vận tải hành khách theo tuyến cố định; xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng