Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271866-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đúng theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng