Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản đối với các Cơ sở sản xuất có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; Giấy chứng nhận bị hư hỏng; khi Cơ sở có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan của Cơ sở trong Giấy chứng nhận (trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT)) - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy chứng nhận an toàn thực phẩm trong sản xuất thủy sản đối với các Cơ sở sản xuất có sản phẩm chỉ tiêu thụ nội địa (trừ tàu cá) do cấp huyện cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trong trường hợp Giấy chứng nhận bị mất; Giấy chứng nhận bị hư hỏng; khi Cơ sở có thay đổi hoặc bổ sung thông tin liên quan của Cơ sở trong Giấy chứng nhận (trừ các trường hợp Cơ sở quy định tại Khoản 1, Điều 11, Thông tư 55/2011/TT-BNNPTNT)) - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-203328-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực:
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/Phòng Kinh tế thành phố
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện/Phòng Kinh tế thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu chính.
Thời hạn giải quyết: 03 (ba) ngày làm việc kể từ khi nhận được văn bản đề nghị cấp lại của cơ sở
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận (Thời hạn hiệu lực của kết quả: Trùng với thời hạn hết hiệu lực của Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm cũ).
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng