Thủ tục hành chính: Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại, cấp điều chỉnh Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Yên Bái

Số hồ sơ: T-YBA-115651-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Phòng cháy chữa cháy, Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Có thể uỷ quyền cho Giám đốc Sở Công Thương
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Yên Bái thẩm định hồ sơ
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh, Sở Lao động thương binh xã hội
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng