Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS340
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Bảo vệ thực vật
Thời hạn giải quyết: + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, được cấp Giấy phép: trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ.
+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, có văn bản từ chối: trong thời hạn 01 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật hoặc văn bản từ chối cấp Giấy phép vận chuyển thuốc, nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng