Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS341
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Chi cục Bảo vệ thực vật
Thời hạn giải quyết: + Thời hạn kiểm tra và trả lời tính đầy đủ hồ sơ: ngay khi nhận hồ sơ trực tiếp hoặc trong thời gian 02 (hai) ngày làm việc đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
+ Thời hạn lập đoàn đánh giá và thực hiện đánh giá: 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ
+ Thời hạn có kết quả giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc đánh giá hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được bản báo cáo khắc phục của cơ sở hoặc kết quả kiểm tra lại.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hoặc văn bản từ chối cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng