Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-BS338
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp; đường bưu điện; gửi qua fax, email, mạng điện tử (sau đó gửi hồ sơ bản chính) đến Chi cục Bảo vệ thực vật trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày Chi cục Bảo vệ thực vật nhận đủ hồ sơ hợp lệ trong trường hợp Đoàn kiểm tra không lấy mẫu đất, mẫu nước và mẫu phẩm để thử nghiệm và nếu nhà sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè; 05 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thử nghiệm đạt yêu cầu và nếu nhà sản xuất đủ điều kiện an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến chè đối với trường hợp Đoàn kiểm tra lấy mẫu đất, mẫu nước và mẫu phẩm để thử nghiệm
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận hoặc văn bản từ chối cấp giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng