Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-HDU-135168-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thương nhân ngước ngoài nộp hồ sơ và nhậ kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả
Thời hạn giải quyết: Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng