Thủ tục hành chính: Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Hải Dương - Hải Dương

Thông tin

Số hồ sơ: T-HDU-135172-TT
Cơ quan hành chính: Hải Dương
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Thương nhân ngước ngoài nộp hồ sơ và nhận kết quả trực tiếp tại bộ phận “tiếp nhận và trả kết quả”
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng