Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-126293-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Công thương (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng