Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện Vệ sinh an toàn thực phẩm - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-133827-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Y tế
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng