Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Gia Lai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực - Gia Lai

Số hồ sơ: T-GLA-224417-TT
Cơ quan hành chính: Gia Lai
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng kinh tế (thị xã, thành phố), phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Kinh tế (thị xã, thành phố), Phòng Kinh tế và Hạ tầng (huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép (Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng