Thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (đối với trường hợp mở bến mới) - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa (đối với trường hợp mở bến mới) - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-073813-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công thương,
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 07 Ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản không chấp thuận hoặc phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu không đồng ý)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng