Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại các xã, thị trấn - Yên Bái

Thông tin

Số hồ sơ: T-YBA-126714-TT
Cơ quan hành chính: Yên Bái
Lĩnh vực: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã, thị trấn (hoặc Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục thuế cấp huyện, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất - thuộc phòng Tài nguyên và Môi trường
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời gian thực hiện công việc này không quá năm mươi lăm (55) ngày làm việc (không kể thời gian công bố công khai danh sách các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thời gian người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính) kể từ ngày Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn nhận đủ hồ sơ hợp lệ cho tới ngày người sử dụng đất nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng