Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Bắc Kạn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề Xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Bắc Kạn

Số hồ sơ: T-BKA-078791-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Kạn
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng