Thủ tục hành chính: Cấp giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo (Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo) - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp giấy chứng nhận chất lượng xe cơ giới cải tạo (Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho xe cơ giới cải tạo) - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-026532-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng