Thủ tục hành chính: Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới sau cải tạo - Thái Bình

Thông tin thủ tục hành chính Kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện cơ giới sau cải tạo - Thái Bình

Số hồ sơ: T-TBH-026495-TT
Cơ quan hành chính: Thái Bình
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải Thái Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng