Thủ tục hành chính: Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước mặt - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS97
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc qua đường bưu điện.
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ. Trong đó:
+ Sở Tài nguyên và Môi trường: 20 ngày;
+ Ủy ban nhân dân Tỉnh: 10 ngày.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng