Thủ tục hành chính: Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp chứng chỉ hành nghề xông hơi khử trùng vật thể bảo quản nội địa - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-129900-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Trồng trọt và bảo vệ thực vật
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng