Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bản công chứng - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bản công chứng - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-134074-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công chứng (số 1, số 2, số 3)
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công chứng (số 1, số 2, số 3)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Thời hạn giải quyết hồ sơ không quá 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ yêu cầu công chứng (Không bao gồm thời gian xác minh, giám định)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bản công chứng
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng