Thủ tục hành chính: Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở từ sổ gốc (hệ Giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên) - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ cấp trung học cơ sở từ sổ gốc (hệ Giáo dục phổ thông và hệ Giáo dục thường xuyên) - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-286534-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, thị xã.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Nộp hồ sơ trực tiếp: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu;
- Qua bưu điện: Chậm nhất trong 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ (theo dấu ngày đến của bưu điện).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao văn bằng, chứng chỉ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng