Thủ tục hành chính: Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Phú Thọ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực - Phú Thọ

Số hồ sơ: T-PTH-BS161
Cơ quan hành chính: Phú Thọ
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đã chứng thực hợp đồng, giao dịch
Thời hạn giải quyết: Ngay trong ngày tiếp nhận yêu cầu hoặc trong ngày làm việc tiếp theo, nếu tiếp nhận yêu cầu sau 15 giờ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng