Thủ tục hành chính: Cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ: Cấp Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-043879-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Đăng kiểm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Giao thông vận tải
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng kiểm - Công nghiệp, Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Kiểm tra trực tiếp tại phương tiện có nhu cầu
Thời hạn giải quyết: Thời gian tổ chức kiểm tra kỹ thuật xe cải tạo là 7 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Thời gian cấp giấy chứng nhận là 7 ngày, kể từ khi phương tiện được kiểm tra kỹ thuật đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng