Thủ tục hành chính: Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Biên bản xác nhận gỗ đóng búa Kiểm lâm - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS730
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lâm nghiệp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Kiểm lâm
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Hạt Kiểm lâm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đội Kiểm lâm cơ động & Phòng cháy chua cháy rừng (bộ phận Kiểm lâm cơ động)
Cơ quan phối hợp (nếu có): Phòng Thanh tra Pháp chế
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày (Trường hợp hồ sơ hợp pháp, rõ ràng thì thực hiện ngay).
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng