Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 20 trong tổng số 65 Thuật ngữ

VĂN BẢN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT
Văn bản pháp lý cá biệt, mang tính quyền lực nhà nước do cơ quan, quan chức, công chức nhà nước có thẩm quyền hoặc tổ chức xã hội được nhà nước trao quyền ban hành theo thủ tục, trình tự luật định trên cơ ...
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
Văn bản có chứa đựng quy phạm pháp luật hoặc là văn bản áp dụng pháp luật của cơ quan nhà nước, cá nhân có thẩm quyền.Văn bản pháp luật gồm văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật (Xt. ...
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
Văn bản do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành theo trình tự thủ tục luật định, trong đó có chứa đựng các quy tắc xử sự mang tính bắt buộc chung, làm khuôn mẫu cho xử sự của các chủ thể ...
VĂN BẰNG
Giấy chứng nhận tốt nghiệp hoặc chứng nhận học vị, bằng cấp.Luật giáo dục năm 2005 quy định văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp, cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy ...
VĂN BẰNG BẢO HỘ SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
Giấy chứng nhận bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá, tên gọi xuất xứ hàng hóa, các đối tượng sở hữu công nghiệp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định ...
VẬN CHUYỂN ĐA PHƯƠNG THỨC
Phương thức kinh doanh vận chuyển hàng hóa quốc tế bao gồm ít nhất hai phương thức vận chuyển khác nhau trở lên trên cơ sở một hợp đồng vận chuyển.Người kinh doanh vận chuyển đa phương thức có trách nhiệm đến sự an toàn ...
VẬN CHUYỂN HÀNG HÓA QUỐC TẾ
Vận chuyển hàng hóa từ nước này qua nước khác trong mua bán hàng hóa quốc tế.Vận chuyển hàng hóa quốc tế được tiến hành thông qua hoạt động chuyên môn của các tổ chức vận chuyển chuyên ngành thực hiện. Việc vận chuyển được ...
VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP HÀNG HÓA, TIỀN TỆ QUA BIÊN GIỚI
(Hành vi) chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới Việt Nam (nhập hoặc xuất) mà không có mục đích buôn bán.Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới là hành vi nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật ...
VẬN ĐƠN
Văn bản ghi nhận việc tiếp nhận hàng lên phương tiện vận chuyển (đường bộ, đường biển hoặc đường không), là sự thừa nhận chính thức của người vận chuyển về việc tiếp nhận số hàng hoá liên quan lên phương tiện vận chuyển do ...
VĂN HOÁ PHÁP LÝ
Toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần mang tính pháp lý không có sẵn trong thiên nhiên mà do nhà nước và nhân dân tạo ra.Do pháp luật có một vị trí đặc biệt trong đời sống của một quốc gia, có ...
VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
Bộ máy giúp việc của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ lãnh đạo.Văn phòng Chính phủ là cơ quan ngang bộ có chức năng tổ chức các hoạt động chung của Chính phủ và Thủ ...
VĂN PHÒNG CHỦ TỊCH NƯỚC
Cơ quan giúp việc của Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, có chức năng nghiên cứu, tham mưu tổng hợp và tổ chức phục vụ các hoạt động của Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn ...
VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Đơn vị phụ thuộc của một chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân hoặc chủ thể khác) được mở tại một địa bàn mà chủ thể đó không có trụ sở.Đối với văn phòng đại diện của pháp nhân, Bộ luật dân sự năm 2005 ...
VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
Cơ quan giúp việc của Quốc hội, có trách nhiệm tham mưu, nghiên cứu tổng hợp và tổ chức phục vụ mọi hoạt động của Quốc hội, uỷ ban thường vụ quốc hội, Chủ tịch quốc hội, các Phó Chủ tịch quốc hội của Hội ...
VĂN PHÒNG TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
Cơ quan trực thuộc Ban chấp hành trung ương Đảng, có chức năng tham mưu, giúp Ban chấp hành trung ương trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; phối hợp, điều hòa hoạt ...
VĂN THƯ HÀNH CHÍNH
Một loại thủ tục trong hoạt động hành chính nhà nước bao gồm toàn bộ các công việc về xây dựng văn bản trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước và việc tổ chức quản lý, giải quyết văn bản trong ...
VẬT
Bộ phận của thế giới vật chất có thể đáp ứng nhu cầu của con người, con người có thể kiểm soát được.Vật có thể tồn tại tự nhiên hoặc do con người tạo ra.
VẬT CHỨNG
Vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội; vật mang dấu vết tội phạm; vật là đối tượng của tội phạm cũng như tiền bạc và những vật khác có giá trị chứng minh tội phạm và người phạm tội.Việc thu thập, bảo ...
VẬT QUYỀN
Quyền thực hiện trực tiếp trên vật và có tác dụng mang lại cho người có quyền toàn bộ hoặc một phần tiện ích kinh tế của vật đó.Khái niệm vật quyền bắt đầu được xây dựng trong luật La Mã và được biết dưới ...
VÉ HÀNH KHÁCH
Là chứng từ vận chuyển hành khách bằng các phương tiện vận chuyển hành khách (như tàu bay, tàu thuỷ, tàu hoả, ô tô...), là bằng chứng của việc giao kết hợp đồng giữa hành khách và người vận chuyển, điều kiện của hợp đồng ...