Hệ thống pháp luật

Thuật ngữ pháp lý

Sắp xếp thuật ngữ theo
Tất cả A B C D Đ E G H I K L M N O P Q R S T U V X Y

Đang xem kết quả 1 đến 17 trong tổng số 17 Thuật ngữ

ỨNG CỬ
Một trong những quyền chính trị hiến định, cơ bản của công dân, được pháp luật bảo đảm để một công dân tự ghi tên vào danh sách ứng cử viên để có thể được bầu trong một cuộc bầu cử làm đại biểu các ...
ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ
Ưu đãi mà Nhà nước dành cho nhà đầu tư khi họ đầu tư vào lĩnh vực, địa bàn được khuyến khích nhằm tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất ...
UỶ BAN CỦA QUỐC HỘI
Là cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiệm vụ chuyên môn hoạt động cá biệt do Quốc hội giao.Uỷ ban của Quốc hội được thành lập để giúp Quốc hội thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được Hiến pháp, ...
UỶ BAN ĐỐI NGOẠI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực đối ngoại, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ...
UỶ BAN DỰ THẢO HIẾN PHÁP
Cơ quan đặc biệt của Quốc hội được thành lập để chuẩn bị bản dự thảo Hiến pháp, lấy ý kiến nhân dân và trình Quốc hội thảo luận để thông qua.Uỷ ban dự thảo Hiến pháp gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và ...
UỶ BAN HÀNH CHÍNH
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân địa phương các cấp và là cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Uỷ ban hành chính gồm có chủ tịch, một hoặc nhiều phó chủ tịch, uỷ viên thư ký và các uỷ viên. ...
UỶ BAN KHOA HỌC, CÔNG NGHỆ VÀ MÔI TRƯỜNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội, có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực khoa học, công nghệ và môi trường, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của ...
UỶ BAN KINH TẾ VÀ NGÂN SÁCH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về kinh tế và ngân sách, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà ...
UỶ BAN LIÊN HỢP QUỐC VỀ LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (UNCITRAL)
Một cơ quan của Liên hợp quốc có nhiệm vụ pháp điển hóa luật thương mại quốc tế, được thành lập ngày 17.12.1966 theo Nghị quyết 2205/XXI của Đại hội đồng Liên hợp quốc.Uỷ ban Liên hợp quốc về luật thương mại quốc tế (viết ...
UỶ BAN NHÂN DÂN
Cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương.Ở Việt Nam, uỷ ban nhân dân là khái niệm được dùng từ khi có Hiến pháp năm 1980 đến nay, còn theo Hiến pháp năm 1959 và ...
UỶ BAN PHÁP LUẬT CỦA QUỐC HỘI
Cơ quan hoạt động thường xuyên của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội quyết định vấn đề xây dựng pháp luật, tổ chức bộ máy nhà nước, thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của ...
UỶ BAN QUỐC PHÒNG AN NINH CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực quốc phòng và an ninh; thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của các cơ ...
UỶ BAN THẨM PHÁN
Thiết chế thuộc cơ cấu tổ chức của toà án nhân dân cấp tỉnh, có nhiệm vụ, quyền hạn giám đốc thẩm, tái thẩm những vụ án mà bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án cấp dưới bị kháng ...
UỶ BAN VĂN HOÁ, GIÁO DỤC THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định các vấn đề về lĩnh vực văn hoá, giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám ...
UỶ BAN VỀ CÁC VẤN ĐỂ XÃ HỘI CỦA QUỐC HỘI
Uỷ ban thường trực của Quốc hội có chức năng giúp Quốc hội khi quyết định về các vấn đề xã hội; thẩm tra các dự án luật được Quốc hội giao và giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước trong phạm ...
UỶ NHIỆM
Việc chuyển giao cho người khác được quyền làm những việc thuộc phạm vi trách nhiệm của mình.Ở đây cần phân biệt rõ về phạm vi, bản chất thực hiện nghĩa vụ của việc uỷ nhiệm so với uỷ thác và uỷ quyền, về mặt ...
UỶ THÁC TƯ PHÁP QUỐC TẾ
Yêu cầu của cơ quan tư pháp nước này đối với cơ quan tư pháp tương ứng của nước kia thực hiện các hành vi tố tụng riêng biệt trên lãnh thổ của nước có cơ quan được yêu cầu trong quá trình giải quyết ...